foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

IMG 6402 resize

ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2020 ทีมคำสอนสัญจร แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ให้การอบรม (สอน) แก่ผู้ฝึกหัด ครูคำสอนและฆราวาสคาทอลิกผู้สนใจ หัวข้อ "การใช้พระคัมภีร์ในการสอนคำสอน" ณ ศูนย์นักบวชหญิง สามพราน มีผู้เข้าร่วมในห้องเรียนจำนวน 15 ท่าน และเรียนออนไลน์จำนวนประมาณ 15 ท่าน เนื้อหาการเรียนการอบรมมีดังนี้

+ การใช้สื่อพระคัมภีร์อย่างสร้างสรรค์ในการสอนคำสอน

+ สอนพระคัมภีร์อย่างไรให้สนุกและน่าจดจำ

+ แนะนำสื่อการสอนคำสอน และการประยุกต์ใช้สื่อเพื่อการสอนคำสอน

+ การเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมในการเรียนการสอนทุกระดับ

+ ฝึกปฏิบัติการใช้สื่อการสอน (จากหนังสือคำสอนชุดชีวิตคริสตัง)

ในการเรียนครั้งนี้ นักศึกษาได้เรียนทั้งเนื้อหา และการปฏิบัติจริง