^Back To Top

 • 1 1
  หลักปฏิบัติในเทศกาลมหาพรต
 • 2 2
  จำศีลอดอาหาร การอดอาหารหรืออดสิ่งจำเป็นเล็กน้อยในชีวิตก็เป็นการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องของเราที่กำลังอดอยาก ขาดอาหารบริโภค ขาดความสะดวกสบายที่จำเป็นสำหรับชีวิต ที่สำคัญที่สุด คือ อดใจไม่ทำบาป
 • 3 3
  ทำกิจเมตตา เหตุผลอีกอย่างหนึ่งของการจำศีลอดอาหารในเทศกาลมหาพรตก็เพื่อเราจะได้มีโอกาสแบ่งปันอาหารแก่ผู้ที่หิวโหย เราอดออมเงินส่วนหนึ่ง จากการซื้ออาหารหรือขนมไว้เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มีอาหารไม่เพียงพอ การทำดังนี้ เป็นการตอบรับเสียงเรียกของพระเยซูเจ้าที่บอกเราให้เลี้ยงอาหารผู้หิวโหย เยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วย และปลอบโยนผู้ที่อยู่ในความโศกเศร้า
 • 4 4
  ภาวนา การภาวนามีความสำคัญยิ่งในเทศกาลมหาพรต เพราะทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากความจริงแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าเพื่อเรา เราจึงควรสรรเสริญสดุดีพระองค์ พระเยซูภาวนาบ่อยๆ เพราะพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้า และมีความต้องการจะสัมพันธ์กับพระบิดา
 • 5 5
  เราก็เช่นกัน เราต้องภาวนาไม่ใช่เพราะมีคนอื่นบอก หรือเพราะมีกฎบังคับ เราภาวนาเพราะมีความสำนึกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งต้องการมีความสัมพันธ์กับพระบิดา

www.kamsonbkk.com

ประมวลภาพ

ชุมนุมนักเรียนโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2020/2563

DSCF5795 resize

    งานชุมนุมนักเรียนโรงเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปี 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน จ.นครปฐม
    วันนี้ บรรดานักเรียนในโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ระดับชั้น ป.3 - ม.6 มาร่วมกันเฉลิมฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม และโอกาสครบรอบ 100 ปีสมณสาสน์ Maximum Illud ของพระสันตะปาปาเบเนติกต์ที่ 15 โดยพร้อมเพรียงกันเป็นหนึ่งเดียวในหัวข้องานว่า “350 ปีศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต สู่การประกาศข่าวดี

โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ
1.    ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกและเฉลิมฉลอง 350 ปีมิสซังสยามร่วมกัน
2.    เพื่อประกาศข่าวดีแก่นักเรียนในโรงเรียนคาทอลิก โดยเชิญชวนนักเรียนทุกศาสนา
    นักเรียนโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯและโรงเรียนนักบวช  1,107  คน  คุณครู 85 คน  จาก 38 โรงเรียน  นักบวชจากคณะต่างๆ มาจัดฐานกิจกรรม  135 คน สามเณราลัยแสงธรรม  29 คน  นักศึกษาคริสตศาสนศึกษา  25  คน  เจ้าหน้าที่  25  คน พระสงฆ์จิตตาธิการองค์กร พระสงฆ์หัวหน้าจิตตาภิบาลเขต และพระสงฆ์ 29 องค์  จำนวนทั้งสิ้น 1,428  คน

    โดยตลอดวันนี้จะมีกิจกรรมหลากหลาย เพื่อเสริมความรู้และศรัทธา ในการเป็นศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต สู่การประกาศข่าวดี และติดตามพระคริสตเจ้าด้วยความกล้าหาญ  มีความรักซึ่งกันและกัน  ช่วยเหลือแบ่งปันกัน จนสามารถเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้าแก่ทุกคน

ฐานกิจกรรมจากคณะนักบวชต่างๆ ดังนี้
1. สามเณรใหญ่แสงธรรม
2. บราเดอร์ชั้นปี 1 วิทยาลัยแสงธรรม
3. จิตตาภิบาลเขต 1
4. องค์กรพลศีล
5. แผนกพระคัมภีร์
6. คณะคาร์เมไลท์
7. คณะเซนต์คาเบรียล
8. จิตตาภิบาลเขต 2
9. สมณองค์กรยุวธรรมทูต
10. คณะซาเลเซียน
11. คณะคามิลเลียน
12. จิตตาภิบาลเขต 3
13. จิตตาภิบาลเขต 6
14. คณะเบธาราม
15. บราเดอร์ชั้นปี 1 วิทยาลัยแสงธรรม
16. คณะธรรมทูตไทย (TMS)
17. จิตตาภิบาลเขต 4
18. องค์กร วาย ซี เอส
19. บราเดอร์ชั้นปี 1 วิทยาลัยแสงธรรม
20. บราเดอร์ชั้นปี 1 วิทยาลัยแสงธรรม
21. คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ (สติ๊กมาร์ติน)
22. คณะธรรมทูต น.วินเซนต์ เดอ ปอล
23. จิตตาภิบาลเขต 5
24. คณะพระมหาไถ่
25. องค์กรกองหน้าร่าเริง

รายนามโรงเรียนที่เข้าร่วม
1. กุหลาบวิทยา
2. อัสสัมชัญศึกษา
3. ยอแซฟ กรุงเทพฯ
4. เซนต์หลุยส์ศึกษา
5. เซนต์ราฟาแอล
6. แม่พระฟาติมา
7. พระมารดานิจจานุเคราะห์
8. ซางตาครู้สศึกษา
9. แม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ
10. เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
11. พระแม่สกลสงเคราะห์
12. พระวิสุทธิวงส์
13. เซนต์เทเรซา
14. เซนต์แอนโทนี
15. มารดานฤมล
16. มาลาสวรรค์พิทยา
17. นักบุญเปโตร
18. ยอแซฟอุปถัมภ์ ชาย
19. ยอแซฟอุปถัมภ์ หญิง
20. บอสโกพิทักษ์
21. อันนาลัย
22. เซนต์แอนดรูว์
23. ราษฎร์บำรุงศิลป์
24. เซนต์เทเรซาแสงทอง
25. เซนต์จอห์น บัปติสต์
26. ยอแซฟอยุธยา
27. ไตรราชวิทยา
28. แม่พระประจักษ์ สุพรรณฯ
29. ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง
30. อัสสัมชัญคอนแวนต์ (สังกัดนักบวช)
31. พระหฤทัยพัฒนเวศม์ (สังกัดนักบวช)
32. พระหฤทัยคอนแวนต์ (สังกัดนักบวช)
33. มารีย์อุปถัมภ์ สามพราน (สังกัดนักบวช)
34. อัสสัมชัญธนบุรี (สังกัดนักบวช)
35. ธรรมภิรักษ์ (สังกัดฆราวาส)
36. เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ (สังกัดนักบวช)
37. ปัญจทรัพย์ มีนบุรี (สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี)
38. นักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี* (เพิ่มเติมเมื่อ27/1/63)
    จัดโดย กลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประกอบด้วย แผนกคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์ แผนกเยาวชน องค์กรพลศีล องค์กรกองหน้าร่าเริง องค์กรวาย ซี เอส ฝ่ายงานอภิบาลฯ แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต สมณองค์กรยุวธรรมทูต ในฝ่ายงานธรรมทูตฯ และหัวหน้าจิตตาภิบาลเขต 1 - 6

ประมวลภาพชุมนุมนักเรียนโรงเรียนคาทอลิก

 ค้นหา

ถ่ายทอดสด พิธีบูชาขอบพระคุณ

MASS Header re

คำสอนออนไลน์ ศีลศักดิ์สิทธิ์

7 Sacraments ๒๐๐๓๑๖ 0010 resize

Pope Report คำสอน บทเทศน์

pope report francis

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
6972
18433
85039
48468
390163
17108231
Your IP: 3.234.244.18
2020-04-04 15:06

สถานะการเยี่ยมชม

มี 429 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk