DSC 0333 resize

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้ครูคำสอน ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้บรรดาครูคำสอนและครูคาทอลิกซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำพันธกิจสำคัญแห่งการอบรมสั่งสอนบรรดาผู้เรียนให้เติบโตด้านความเชื่อและพันธกิจแห่งการประกาศข่าวดี ได้รับการพัฒนาอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ซึ่งย่างเข้าสู่การรำลึกถึง 350 ปีแห่งการย้อนรอยความเชื่อคริสตชนใน “มิสซังสยาม” นอกนั้น ผู้เข้ารับการอบรมยังจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการใช้คู่มือคำสอนชุดชีวิตคริสตังและหนังสือ YOUCAT ด้วย   
350 มิสซังสยาม – กลับสู่รากเหง้าแห่งความเชื่อในท้องถิ่น โดย คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล
เทคนิคการใช้ชุดชีวิตคริสตัง และหนังสือ YOUCAT โดย คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ

โรงเรียนที่เข้าร่วมรับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ครูคำสอน ครั้งที่ 2 วันที่ 18 กรกฎาคม 2018 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จำนวน 59 คน
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 5 คน
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 3 คน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 7 คน
โรงเรียนกุหลาบวิทยา 7 คน
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 4 คน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ คอนเวนต์ 16 คน
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 2 คน
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 2 คน
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุปรดิษฐ์ 2 คน
วิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโก 3 คน
โรงเรียนโยนออฟอาร์ค 2 คน
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 3 คน
โรงเรียนมารียอุปถัมภ์ 2 คน
วัดซางตาครู้ส 1 คน

DSC_0255_resize.JPG DSC_0257_resize.JPG DSC_0259_resize.JPG

DSC_0261_resize.JPG DSC_0265_resize.JPG DSC_0267_resize.JPG

DSC_0268_resize.JPG DSC_0273_resize.JPG DSC_0274_resize.JPG

DSC_0275_resize.JPG DSC_0276_resize.JPG DSC_0277_resize.JPG

DSC_0281_resize.JPG DSC_0283_resize.JPG DSC_0287_resize.JPG

DSC_0291_resize.JPG DSC_0292_resize.JPG DSC_0293_resize.JPG

DSC_0294_resize.JPG DSC_0295_resize.JPG DSC_0296_resize.JPG

DSC_0297_resize.JPG DSC_0298_resize.JPG DSC_0299_resize.JPG

DSC_0305_resize.JPG DSC_0306_resize.JPG DSC_0307_resize.JPG

DSC_0308_resize.JPG DSC_0309_resize.JPG DSC_0310_resize.JPG

DSC_0311_resize.JPG DSC_0312_resize.JPG DSC_0313_resize.JPG

DSC_0314_resize.JPG DSC_0315_resize.JPG DSC_0316_resize.JPG

DSC_0320_resize.JPG DSC_0322_resize.JPG DSC_0326_resize.JPG

DSC_0327_resize.JPG DSC_0331_resize.JPG DSC_0333_resize.JPG

DSC_0339_resize.JPG DSC_0340_resize.JPG DSC_0341_resize.JPG

DSC_0342_resize.JPG DSC_0343_resize.JPG DSC_0344_resize.JPG

DSC_0345_resize.JPG DSC_0347_resize.JPG DSC_0348_resize.JPG

DSC_0349_resize.JPG DSC_0350_resize.JPG DSC_0351_resize.JPG

DSC_0352_resize.JPG DSC_0353_resize.JPG DSC_0354_resize.JPG

DSC_0355_resize.JPG DSC_0356_resize.JPG DSC_0357_resize.JPG

DSC_0359_resize.JPG DSC_0360_resize.JPG DSC_0362_resize.JPG

DSC_0363_resize.JPG DSC_0364_resize.JPG DSC_0369_resize.JPG

DSC_0372_resize.JPG DSC_0373_resize.JPG DSC_0376_resize.JPG

DSC_0377_resize.JPG DSC_0379_resize.JPG DSC_0382_resize.JPG

DSC_0384_resize.JPG DSC_0386_resize.JPG DSC_0387_resize.JPG

DSC_0388_resize.JPG DSC_0390_resize.JPG DSC_0392_resize.JPG

DSC_0394_resize.JPG DSC_0395_resize.JPG DSC_0397_resize.JPG

DSC_0399_resize.JPG