DSC 0151 resize

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้ครูคำสอน ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้บรรดาครูคำสอนและครูคาทอลิกซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำพันธกิจสำคัญแห่งการอบรมสั่งสอนบรรดาผู้เรียนให้เติบโตด้านความเชื่อและพันธกิจแห่งการประกาศข่าวดี ได้รับการพัฒนาอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ซึ่งย่างเข้าสู่การรำลึกถึง 350 ปีแห่งการย้อนรอยความเชื่อคริสตชนใน “มิสซังสยาม” นอกนั้น ผู้เข้ารับการอบรมยังจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการใช้คู่มือคำสอนชุดชีวิตคริสตังและหนังสือ YOUCAT ด้วย    
350 มิสซังสยาม – กลับสู่รากเหง้าแห่งความเชื่อในท้องถิ่น โดย คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล
เทคนิคการใช้ชุดชีวิตคริสตัง และหนังสือ YOUCAT โดย คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ

โรงเรียนที่เข้าร่วมรับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ครูคำสอน ครั้งที่ 2 วันที่ 16 กรกฎาคม 2018 ณ โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ จำนวน 57 คน
โรงเรียนพระแม่มารี สาทร    3 คน
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์    15 คน
โรงเรียนเซนต์แอนโทนี    12 คน
โรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก    10 คน
โรงเรียนมาเรียลัย    6 คน
โรงเรียนคอมมูนิต้า อินคอนโทร    1 คน
โรงเรียนมาลาสวรรค์    9 คน
โรงเรียนดาราสมุทร    1 คน

    ทางแผนกฯ จะจัดโครงการนี้เป็น 3 ครั้ง ด้วยเนื้อหาเดียวกัน แต่ต่างสถานที่กัน เพื่อให้โรงเรียนมีความสะดวกในการส่งครูเข้ารับการอบรม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2018  ที่โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์  เวลา 08.00 น. – 15.30 น.    
วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2018  ที่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา  เวลา 08.00 น. – 15.30 น.    
วันอังคารที่ 31  กรกฎาคม 2018  ที่โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์  เวลา 08.00 น. – 15.30 น.   

DSC_0090_resize.JPG DSC_0097_resize.JPG DSC_0099_resize.JPG

DSC_0100_resize.JPG DSC_0101_resize.JPG DSC_0102_resize.JPG

DSC_0103_resize.JPG DSC_0105_resize.JPG DSC_0107_resize.JPG

DSC_0109_resize.JPG DSC_0110_resize.JPG DSC_0115_resize.JPG

DSC_0116_resize.JPG DSC_0118_resize.JPG DSC_0120_resize.JPG

DSC_0129_resize.JPG DSC_0130_resize.JPG DSC_0131_resize.JPG

DSC_0132_resize.JPG DSC_0133_resize.JPG DSC_0135_resize.JPG

DSC_0136_resize.JPG DSC_0137_resize.JPG DSC_0138_resize.JPG

DSC_0139_resize.JPG DSC_0140_resize.JPG DSC_0141_resize.JPG

DSC_0142_resize.JPG DSC_0146_resize.JPG DSC_0147_resize.JPG

DSC_0148_resize.JPG DSC_0151_resize.JPG DSC_0153_resize.JPG

DSC_0154_resize.JPG DSC_0155_resize.JPG DSC_0156_resize.JPG

DSC_0157_resize.JPG DSC_0158_resize.JPG DSC_0160_resize.JPG

DSC_0161_resize.JPG DSC_0162_resize.JPG DSC_0163_resize.JPG

DSC_0164_resize.JPG DSC_0166_resize.JPG DSC_0167_resize.JPG

DSC_0168_resize.JPG DSC_0169_resize.JPG DSC_0170_resize.JPG

DSC_0171_resize.JPG DSC_0172_resize.JPG DSC_0173_resize.JPG

DSC_0174_resize.JPG DSC_0175_resize.JPG DSC_0176_resize.JPG

DSC_0177_resize.JPG DSC_0178_resize.JPG DSC_0179_resize.JPG

DSC_0180_resize.JPG DSC_0183_resize.JPG DSC_0184_resize.JPG

DSC_0185_resize.JPG DSC_0186_resize.JPG DSC_0187_resize.JPG

DSC_0188_resize.JPG DSC_0190_resize.JPG DSC_0191_resize.JPG

DSC_0194_resize.JPG DSC_0195_resize.JPG DSC_0197_resize.JPG

DSC_0198_resize.JPG DSC_0199_resize.JPG DSC_0200_resize.JPG

DSC_0201_resize.JPG DSC_0203_resize.JPG DSC_0204_resize.JPG

DSC_0206_resize.JPG DSC_0208_resize.JPG DSC_0209_resize.JPG

DSC_0210_resize.JPG DSC_0211_resize.JPG DSC_0212_resize.JPG

DSC_0214_resize.JPG DSC_0215_resize.JPG DSC_0219_resize.JPG

DSC_0220_resize.JPG DSC_0221_resize.JPG DSC_0223_resize.JPG

DSC_0224_resize.JPG DSC_0225_resize.JPG DSC_0227_resize.JPG

DSC_0230_resize.JPG DSC_0231_resize.JPG DSC_0232_resize.JPG

DSC_0234_resize.JPG DSC_0238_resize.JPG DSC_0239_resize.JPG

DSC_0242_resize.JPG DSC_0244_resize.JPG DSC_0245_resize.JPG

DSC_0247_resize.JPG DSC_0248_resize.JPG DSC_0251_resize.JPG

DSC_0253_resize.JPG DSC_0254_resize.JPG