kai_21_1134


อนึ่งค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน ปีที่ 21 ได้สำเร็จลงเมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน ค.ศ. 2012 โดยปีนี้มีเด็กๆ ได้รับศักดิ์สิทธ์ดังนี้
ศีลล้างบาป จำนวน 1 คน โดยคุณพ่อไพศาล เต็มอรุณรุ้ง เป็นประธาน
ศีลมหาสนิท 18 คน และรื้อฟื้นคำสัญญาศีลล้างบาปอย่างสง่า 2 คน โดยคุณพ่อวิชชกรณ์ เกตุภาพ เป็นประธาน วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน  ที่วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์
ศีลกำลัง 18 คน รับศีลร่วมกับเขต 3 โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน วันเสาร์ที่ 28 เมษายน  ที่วัดซางตาครู้สKai_21_1000.JPG Kai_21_1004.JPG Kai_21_1005.JPG

Kai_21_1007.JPG Kai_21_1008.JPG Kai_21_1009.JPG

Kai_21_1011.JPG Kai_21_1025.JPG Kai_21_1037.JPG

Kai_21_1042.JPG Kai_21_1051.JPG Kai_21_1054.JPG

Kai_21_1057.JPG Kai_21_1060.JPG Kai_21_1062.JPG

Kai_21_1069.JPG Kai_21_1071.JPG Kai_21_1075.JPG

Kai_21_1077.JPG Kai_21_1079.JPG Kai_21_1083.JPG

Kai_21_1089.JPG Kai_21_1090.JPG Kai_21_1091.JPG

Kai_21_1096.JPG Kai_21_1099.JPG Kai_21_1100.JPG

Kai_21_1101.JPG Kai_21_1104.JPG Kai_21_1106.JPG

Kai_21_1108.JPG Kai_21_1112.JPG Kai_21_1131.JPG

Kai_21_1134.JPG Kai_21_128.JPG Kai_21_132.JPG

Kai_21_133.JPG Kai_21_136.JPG Kai_21_137.JPG

Kai_21_138.JPG Kai_21_139.JPG Kai_21_142.JPG

Kai_21_144.JPG Kai_21_147.JPG Kai_21_149.JPG

Kai_21_150.JPG Kai_21_152.JPG Kai_21_155.JPG

Kai_21_156.JPG Kai_21_157.JPG Kai_21_158.JPG

Kai_21_159.JPG Kai_21_160.JPG Kai_21_161.JPG

Kai_21_162.JPG Kai_21_163.JPG Kai_21_164.JPG

Kai_21_165.JPG Kai_21_166.JPG Kai_21_170.JPG

Kai_21_171.JPG Kai_21_172.JPG Kai_21_173.JPG

Kai_21_174.JPG Kai_21_177.JPG Kai_21_178.JPG

Kai_21_182.JPG Kai_21_183.JPG Kai_21_184.JPG

Kai_21_185.JPG Kai_21_186.JPG Kai_21_188.JPG

Kai_21_190.JPG Kai_21_191.JPG Kai_21_192.JPG

Kai_21_194.JPG Kai_21_195.JPG Kai_21_196.JPG

Kai_21_199.JPG Kai_21_202.JPG Kai_21_203.JPG

Kai_21_205.JPG Kai_21_206.JPG Kai_21_208.JPG

Kai_21_211.JPG Kai_21_213.JPG Kai_21_214.JPG

Kai_21_215.JPG Kai_21_216.JPG Kai_21_221.JPG

Kai_21_222.JPG Kai_21_224.JPG Kai_21_227.JPG

Kai_21_228.JPG Kai_21_229.JPG Kai_21_230.JPG

Kai_21_235.JPG Kai_21_236.JPG Kai_21_237.JPG

Kai_21_243.JPG Kai_21_245.JPG Kai_21_246.JPG

Kai_21_249.JPG Kai_21_250.JPG Kai_21_251.JPG

Kai_21_252.JPG Kai_21_255.JPG Kai_21_257.JPG

Kai_21_262.JPG Kai_21_267.JPG Kai_21_277.JPG

Kai_21_278.JPG Kai_21_279.JPG Kai_21_280.JPG

Kai_21_289.JPG Kai_21_293.JPG Kai_21_294.JPG

Kai_21_295.JPG Kai_21_296.JPG Kai_21_297.JPG

Kai_21_298.JPG Kai_21_299.JPG Kai_21_300.JPG

Kai_21_301.JPG Kai_21_303.JPG Kai_21_304.JPG

Kai_21_305.JPG Kai_21_306.JPG Kai_21_308.JPG

Kai_21_309.JPG Kai_21_312.JPG Kai_21_315.JPG

Kai_21_316.JPG Kai_21_317.JPG Kai_21_319.JPG

Kai_21_320.JPG Kai_21_321.JPG Kai_21_325.JPG

Kai_21_327.JPG Kai_21_334.JPG Kai_21_337.JPG

Kai_21_338.JPG Kai_21_339.JPG Kai_21_340.JPG

Kai_21_342.JPG Kai_21_343.JPG Kai_21_344.JPG

Kai_21_346.JPG Kai_21_347.JPG Kai_21_348.JPG

Kai_21_352.JPG Kai_21_353.JPG Kai_21_354.JPG

Kai_21_357.JPG Kai_21_361.JPG Kai_21_363.JPG

Kai_21_365.JPG Kai_21_367.JPG Kai_21_368.JPG

Kai_21_370.JPG Kai_21_371.JPG Kai_21_373.JPG

Kai_21_374.JPG Kai_21_377.JPG Kai_21_378.JPG

Kai_21_379.JPG Kai_21_381.JPG Kai_21_382.JPG

Kai_21_383.JPG Kai_21_384.JPG Kai_21_386.JPG

Kai_21_390.JPG Kai_21_391.JPG Kai_21_392.JPG

Kai_21_394.JPG Kai_21_398.JPG Kai_21_400.JPG

Kai_21_401.JPG Kai_21_402.JPG Kai_21_404.JPG

Kai_21_409.JPG Kai_21_410.JPG Kai_21_411.JPG

Kai_21_416.JPG Kai_21_418.JPG Kai_21_419.JPG

Kai_21_423.JPG Kai_21_425.JPG Kai_21_426.JPG

Kai_21_428.JPG Kai_21_430.JPG Kai_21_431.JPG

Kai_21_436.JPG Kai_21_437.JPG Kai_21_440.JPG

Kai_21_444.JPG Kai_21_448.JPG Kai_21_450.JPG

Kai_21_452.JPG Kai_21_461.JPG Kai_21_462.JPG

Kai_21_466.JPG Kai_21_468.JPG Kai_21_471.JPG

Kai_21_475.JPG Kai_21_477.JPG Kai_21_478.JPG

Kai_21_495.JPG Kai_21_496.JPG Kai_21_497.JPG

Kai_21_502.JPG Kai_21_508.JPG Kai_21_510.JPG

Kai_21_512.JPG Kai_21_514.JPG Kai_21_516.JPG

Kai_21_521.JPG Kai_21_523.JPG Kai_21_524.JPG

Kai_21_526.JPG Kai_21_527.JPG Kai_21_531.JPG

Kai_21_540.JPG Kai_21_542.JPG Kai_21_545.JPG

Kai_21_547.JPG Kai_21_548.JPG Kai_21_550.JPG

Kai_21_551.JPG Kai_21_554.JPG Kai_21_556.JPG

Kai_21_559.JPG Kai_21_563.JPG Kai_21_565.JPG

Kai_21_568.JPG Kai_21_575.JPG Kai_21_576.JPG

Kai_21_579.JPG Kai_21_583.JPG Kai_21_584.JPG

Kai_21_585.JPG Kai_21_588.JPG Kai_21_590.JPG

Kai_21_593.JPG Kai_21_597.JPG Kai_21_598.JPG

Kai_21_606.JPG Kai_21_610.JPG Kai_21_611.JPG

Kai_21_612.JPG Kai_21_621.JPG Kai_21_627.JPG

Kai_21_629.JPG Kai_21_631.JPG Kai_21_633.JPG

Kai_21_635.JPG Kai_21_638.JPG Kai_21_640.JPG

Kai_21_644.JPG Kai_21_645.JPG Kai_21_646.JPG

Kai_21_647.JPG Kai_21_648.JPG Kai_21_653.JPG

Kai_21_671.JPG Kai_21_676.JPG Kai_21_677.JPG

Kai_21_681.JPG Kai_21_682.JPG Kai_21_683.JPG

Kai_21_685.JPG Kai_21_686.JPG Kai_21_694.JPG

Kai_21_696.JPG Kai_21_711.JPG Kai_21_713.JPG

Kai_21_715.JPG Kai_21_716.JPG Kai_21_720.JPG

Kai_21_723.JPG Kai_21_726.JPG Kai_21_730.JPG

Kai_21_733.JPG Kai_21_737.JPG Kai_21_741.JPG

Kai_21_744.JPG Kai_21_747.JPG Kai_21_749.JPG

Kai_21_752.JPG Kai_21_754.JPG Kai_21_757.JPG

Kai_21_758.JPG Kai_21_759.JPG Kai_21_762.JPG

Kai_21_768.JPG Kai_21_770.JPG Kai_21_773.JPG

Kai_21_777.JPG Kai_21_778.JPG Kai_21_779.JPG

Kai_21_782.JPG Kai_21_788.JPG Kai_21_789.JPG

Kai_21_790.JPG Kai_21_791.JPG Kai_21_792.JPG

Kai_21_793.JPG Kai_21_794.JPG Kai_21_800.JPG

Kai_21_801.JPG Kai_21_802.JPG Kai_21_805.JPG

Kai_21_806.JPG Kai_21_808.JPG Kai_21_814.JPG

Kai_21_815.JPG Kai_21_818.JPG Kai_21_820.JPG

Kai_21_824.JPG Kai_21_825.JPG Kai_21_827.JPG

Kai_21_828.JPG Kai_21_831.JPG Kai_21_832.JPG

Kai_21_838.JPG Kai_21_842.JPG Kai_21_843.JPG

Kai_21_844.JPG Kai_21_847.JPG Kai_21_849.JPG

Kai_21_852.JPG Kai_21_857.JPG Kai_21_858.JPG

Kai_21_859.JPG Kai_21_861.JPG Kai_21_866.JPG

Kai_21_867.JPG Kai_21_868.JPG Kai_21_874.JPG

Kai_21_875.JPG Kai_21_888.JPG Kai_21_889.JPG

Kai_21_895.JPG Kai_21_896.JPG Kai_21_900.JPG

Kai_21_906.JPG Kai_21_915.JPG Kai_21_918.JPG

Kai_21_929.JPG Kai_21_930.JPG Kai_21_932.JPG

Kai_21_935.JPG Kai_21_937.JPG Kai_21_939.JPG

Kai_21_941.JPG Kai_21_943.JPG Kai_21_946.JPG

Kai_21_949.JPG Kai_21_951.JPG Kai_21_953.JPG

Kai_21_960.JPG Kai_21_964.JPG Kai_21_973.JPG

Kai_21_982.JPG Kai_21_995.JPG