DSC 0474
  วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2017 แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูตฯ และแผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาลฯ ร่วมกันจัดงานชุมนุมนักเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ อาคาร น.ยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน จ.นครปฐม
     มีผู้เข้าร่วมชุมนุมครั้งนี้ จำนวน 1,109 คน พระสงฆ์ 15 องค์ สังฆานุกร 3 องค์ นักบวชจากคณะต่างๆ 128 ท่าน คุณครู 69 ท่าน เจ้าหน้าที่ 10 ท่าน และนักเรียนจาก 26 โรงเรียน จำนวน 869 คน

    08.30 น. วจนพิธีกรรม เปิดการชุมนุมฯ โดยผู้ช่วยฝ่ายงานธรรมทูตฯ บาทหลวงเปโตร สมเกียรติ บุญอนันตบุตร เป็นประธานในพิธีฯ
     09.00-12.00 น. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฐานกับคณะนักบวช จำนวน 12 คณะ ฐานละ 30 นาที โดยใช้หัวข้อว่า “พ่อหลวงกับงานอภิบาลและพันธกิจของคณะนักบวชต่างๆ” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
     13.30 - 15.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานฯ ในพิธีฯ มีการให้นักเรียนที่เป็นยุวธรรมทูต กล่าวข้อตั้งใจการเป็นยุวธรรมทูตพร้อมกัน และพิธีรับเข็มยุวฯ จาก 19 โรงเรียน จำนวน 414 คน และหลังพิธีมีการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ร่วมโครงการรักพระคัมภีร์ “หนังสือปรีชาญาณ” มอบเกียรติบัตรสำหรับยุวธรรมทูต และมอบโล่ รางวัลประกวดโครงการกิจกรรมยุวธรรมทูตในโรงเรียน รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนแม่พระฟาติมา รองชนะเลิศ : โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
     เสร็จสิ้นกิจกรรม โดย คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ ผู้รับผิดชอบงานยุวธรรมทูต มอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรให้กับยุวธรรมทูต ที่ประกวดภาพวาดระบายสี หัวข้อ “ยุวธรรมทูตกับสิ่งสร้างของพระเจ้า”

DSC_0001_resize.JPG DSC_0003_resize.JPG DSC_0004_resize.JPG

DSC_0006_resize.JPG DSC_0007_resize.JPG DSC_0008_resize.JPG

DSC_0009_resize.JPG DSC_0010_resize.JPG DSC_0012_resize.JPG

DSC_0013_resize.JPG DSC_0014_resize.JPG DSC_0015_resize.JPG

DSC_0016_resize.JPG DSC_0017_resize.JPG DSC_0018_resize.JPG

DSC_0019_resize.JPG DSC_0021_resize.JPG DSC_0022_resize.JPG

DSC_0023_resize.JPG DSC_0024_resize.JPG DSC_0026_resize.JPG

DSC_0027_resize.JPG DSC_0028_resize.JPG DSC_0030_resize.JPG

DSC_0031_resize.JPG DSC_0032_resize.JPG DSC_0033_resize.JPG

DSC_0035_resize.JPG DSC_0036_resize.JPG DSC_0037_resize.JPG

DSC_0039_resize.JPG DSC_0041_resize.JPG DSC_0043_resize.JPG

DSC_0044_resize.JPG DSC_0045_resize.JPG DSC_0048_resize.JPG

DSC_0049_resize.JPG DSC_0053_resize.JPG DSC_0054_resize.JPG

DSC_0055_resize.JPG DSC_0056_resize.JPG DSC_0057_resize.JPG

DSC_0058_resize.JPG DSC_0059_resize.JPG DSC_0060_resize.JPG

DSC_0061_resize.JPG DSC_0062_resize.JPG DSC_0063_resize.JPG

DSC_0064_resize.JPG DSC_0065_resize.JPG DSC_0066_resize.JPG

DSC_0067_resize.JPG DSC_0068_resize.JPG DSC_0069_resize.JPG

DSC_0070_resize.JPG DSC_0071_resize.JPG DSC_0072_resize.JPG

DSC_0074_resize.JPG DSC_0076_resize.JPG DSC_0077_resize.JPG

DSC_0078_resize.JPG DSC_0079_resize.JPG DSC_0080_resize.JPG

DSC_0081_resize.JPG DSC_0083_resize.JPG DSC_0085_resize.JPG

DSC_0087_resize.JPG DSC_0090_resize.JPG DSC_0092_resize.JPG

DSC_0093_resize.JPG DSC_0094_resize.JPG DSC_0095_resize.JPG

DSC_0100_resize.JPG DSC_0101_resize.JPG DSC_0102_resize.JPG

DSC_0105_resize.JPG DSC_0108_resize.JPG DSC_0109_resize.JPG

DSC_0110_resize.JPG DSC_0111_resize.JPG DSC_0112_resize.JPG

DSC_0113_resize.JPG DSC_0114_resize.JPG DSC_0115_resize.JPG

DSC_0116_resize.JPG DSC_0117_resize.JPG DSC_0118_resize.JPG

DSC_0119_resize.JPG DSC_0121_resize.JPG DSC_0122_resize.JPG

DSC_0123_resize.JPG DSC_0124_resize.JPG DSC_0125_resize.JPG

DSC_0128_resize.JPG DSC_0129_resize.JPG DSC_0130_resize.JPG

DSC_0133_resize.JPG DSC_0137_resize.JPG DSC_0138_resize.JPG

DSC_0140_resize.JPG DSC_0143_resize.JPG DSC_0147_resize.JPG

DSC_0148_resize.JPG DSC_0149_resize.JPG DSC_0150_resize.JPG

DSC_0154_resize.JPG DSC_0155_resize.JPG DSC_0156_resize.JPG

DSC_0157_resize.JPG DSC_0158_resize.JPG DSC_0159_resize.JPG

DSC_0160_resize.JPG DSC_0164_resize.JPG DSC_0167_resize.JPG

DSC_0168_resize.JPG DSC_0170_resize.JPG DSC_0171_resize.JPG

DSC_0173_resize.JPG DSC_0177_resize.JPG DSC_0178_resize.JPG

DSC_0179_resize.JPG DSC_0180_resize.JPG DSC_0181_resize.JPG

DSC_0182_resize.JPG DSC_0186_resize.JPG DSC_0188_resize.JPG

DSC_0189_resize.JPG DSC_0190_resize.JPG DSC_0191_resize.JPG

DSC_0192_resize.JPG DSC_0193_resize.JPG DSC_0194_resize.JPG

DSC_0195_resize.JPG DSC_0200_resize.JPG DSC_0201_resize.JPG

DSC_0202_resize.JPG DSC_0203_resize.JPG DSC_0204_resize.JPG

DSC_0206_resize.JPG DSC_0209_resize.JPG DSC_0210_resize.JPG

DSC_0213_resize.JPG DSC_0215_resize.JPG DSC_0218_resize.JPG

DSC_0219_resize.JPG DSC_0221_resize.JPG DSC_0227_resize.JPG

DSC_0229_resize.JPG DSC_0232_resize.JPG DSC_0233_resize.JPG

DSC_0234_resize.JPG DSC_0237_resize.JPG DSC_0240_resize.JPG

DSC_0244_resize.JPG DSC_0245_resize.JPG DSC_0250_resize.JPG

DSC_0251_resize.JPG DSC_0252_resize.JPG DSC_0253_resize.JPG

DSC_0254_resize.JPG DSC_0255_resize.JPG DSC_0256_resize.JPG

DSC_0257_resize.JPG DSC_0258_resize.JPG DSC_0261_resize.JPG

DSC_0263_resize.JPG DSC_0264_resize.JPG DSC_0266_resize.JPG

DSC_0267_resize.JPG DSC_0269_resize.JPG DSC_0271_resize.JPG

DSC_0272_resize.JPG DSC_0274_resize.JPG DSC_0277_resize.JPG

DSC_0278_resize.JPG DSC_0283_resize.JPG DSC_0285_resize.JPG

DSC_0286_resize.JPG DSC_0288_resize.JPG DSC_0292_resize.JPG

DSC_0294_resize.JPG DSC_0296_resize.JPG DSC_0297_resize.JPG

DSC_0298_resize.JPG DSC_0299_resize.JPG DSC_0301_resize.JPG

DSC_0303_resize.JPG DSC_0304_resize.JPG DSC_0305_resize.JPG

DSC_0307_resize.JPG DSC_0312_resize.JPG DSC_0313_resize.JPG

DSC_0316_resize.JPG DSC_0317_resize.JPG DSC_0319_resize.JPG

DSC_0320_resize.JPG DSC_0323_resize.JPG DSC_0324_resize.JPG

DSC_0325_resize.JPG DSC_0327_resize.JPG DSC_0328_resize.JPG

DSC_0329_resize.JPG DSC_0331_resize.JPG DSC_0332_resize.JPG

DSC_0333_resize.JPG DSC_0334_resize.JPG DSC_0335_resize.JPG

DSC_0336_resize.JPG DSC_0337_resize.JPG DSC_0338_resize.JPG

DSC_0340_resize.JPG DSC_0342_resize.JPG DSC_0343_resize.JPG

DSC_0344_resize.JPG DSC_0347_resize.JPG DSC_0349_resize.JPG

DSC_0350_resize.JPG DSC_0354_resize.JPG DSC_0356_resize.JPG

DSC_0357_resize.JPG DSC_0359_resize.JPG DSC_0360_resize.JPG

DSC_0362_resize.JPG DSC_0365_resize.JPG DSC_0366_resize.JPG

DSC_0367_resize.JPG DSC_0369_resize.JPG DSC_0370_resize.JPG

DSC_0371_resize.JPG DSC_0372_resize.JPG DSC_0373_resize.JPG

DSC_0374_resize.JPG DSC_0375_resize.JPG DSC_0376_resize.JPG

DSC_0377_resize.JPG DSC_0378_resize.JPG DSC_0379_resize.JPG

DSC_0380_resize.JPG DSC_0381_resize.JPG DSC_0385_resize.JPG

DSC_0386_resize.JPG DSC_0387_resize.JPG DSC_0388_resize.JPG

DSC_0389_resize.JPG DSC_0390_resize.JPG DSC_0392_resize.JPG

DSC_0393_resize.JPG DSC_0394_resize.JPG DSC_0396_resize.JPG

DSC_0397_resize.JPG DSC_0398_resize.JPG DSC_0399_resize.JPG

DSC_0401_resize.JPG DSC_0402_resize.JPG DSC_0403_resize.JPG

DSC_0404_resize.JPG DSC_0405_resize.JPG DSC_0406_resize.JPG

DSC_0407_resize.JPG DSC_0408_resize.JPG DSC_0409_resize.JPG

DSC_0410_resize.JPG DSC_0411_resize.JPG DSC_0412_resize.JPG

DSC_0415_resize.JPG DSC_0417_resize.JPG DSC_0420_resize.JPG

DSC_0423_resize.JPG DSC_0426_resize.JPG DSC_0429_resize.JPG

DSC_0432_resize.JPG DSC_0436_resize.JPG DSC_0438_resize.JPG

DSC_0441_resize.JPG DSC_0443_resize.JPG DSC_0445_resize.JPG

DSC_0448_resize.JPG DSC_0453_resize.JPG DSC_0455_resize.JPG

DSC_0456_resize.JPG DSC_0457_resize.JPG DSC_0458_resize.JPG

DSC_0460_resize.JPG DSC_0462_resize.JPG DSC_0466_resize.JPG

DSC_0468_resize.JPG DSC_0469_resize.JPG DSC_0470_resize.JPG

DSC_0472_resize.JPG DSC_0473_resize.JPG DSC_0474_resize.JPG

DSC_0477_resize.JPG DSC_0478_resize.JPG DSC_0480_resize.JPG

DSC_0482_resize.JPG DSC_0483_resize.JPG DSC_0485_resize.JPG

DSC_0486_resize.JPG DSC_0488_resize.JPG DSC_0489_resize.JPG

DSC_0490_resize.JPG DSC_0491_resize.JPG DSC_0492_resize.JPG

DSC_0493_resize.JPG DSC_0495_resize.JPG DSC_0498_resize.JPG

DSC_0500_resize.JPG DSC_0503_resize.JPG DSC_0504_resize.JPG

DSC_0505_resize.JPG DSC_0506_resize.JPG DSC_0507_resize.JPG

DSC_0508_resize.JPG DSC_0509_resize.JPG DSC_0511_resize.JPG

DSC_0512_resize.JPG DSC_0513_resize.JPG DSC_0514_resize.JPG

DSC_0515_resize.JPG DSC_0516_resize.JPG DSC_0519_resize.JPG

DSC_0521_resize.JPG DSC_0522_resize.JPG DSC_0525_resize.JPG

DSC_0527_resize.JPG DSC_0529_resize.JPG DSC_0530_resize.JPG

DSC_0532_resize.JPG DSC_0533_resize.JPG DSC_0535_resize.JPG

DSC_0536_resize.JPG DSC_0540_resize.JPG DSC_0542_resize.JPG

DSC_0544_resize.JPG DSC_0547_resize.JPG DSC_0549_resize.JPG

holychildhood2017_001_resize.jpg holychildhood2017_002_resize.jpg holychildhood2017_003_resize.jpg

holychildhood2017_004_resize.jpg holychildhood2017_005_resize.jpg holychildhood2017_006_resize.jpg

holychildhood2017_007_resize.jpg holychildhood2017_008_resize.jpg holychildhood2017_009_resize.jpg

holychildhood2017_010_resize.jpg holychildhood2017_011_resize.jpg holychildhood2017_012_resize.jpg

holychildhood2017_013_resize.jpg holychildhood2017_014_resize.jpg holychildhood2017_015_resize.jpg

holychildhood2017_016_resize.jpg holychildhood2017_017_resize.jpg holychildhood2017_018_resize.jpg

holychildhood2017_019_resize.jpg holychildhood2017_020_resize.jpg holychildhood2017_021_resize.jpg

holychildhood2017_022_resize.jpg holychildhood2017_023_resize.jpg holychildhood2017_024_resize.jpg

holychildhood2017_025_resize.jpg holychildhood2017_026_resize.jpg holychildhood2017_027_resize.jpg

holychildhood2017_028_resize.jpg holychildhood2017_029_resize.jpg holychildhood2017_030_resize.jpg

holychildhood2017_031_resize.jpg holychildhood2017_032_resize.jpg holychildhood2017_033_resize.jpg

holychildhood2017_034_resize.jpg holychildhood2017_035_resize.jpg holychildhood2017_036_resize.jpg

holychildhood2017_037_resize.jpg holychildhood2017_038_resize.jpg holychildhood2017_039_resize.jpg

holychildhood2017_040_resize.jpg holychildhood2017_041_resize.jpg holychildhood2017_042_resize.jpg

holychildhood2017_043_resize.jpg holychildhood2017_044_resize.jpg holychildhood2017_045_resize.jpg

holychildhood2017_046_resize.jpg holychildhood2017_047_resize.jpg holychildhood2017_048_resize.jpg

holychildhood2017_049_resize.jpg holychildhood2017_050_resize.jpg holychildhood2017_051_resize.jpg

holychildhood2017_052_resize.jpg holychildhood2017_053_resize.jpg holychildhood2017_054_resize.jpg

holychildhood2017_055_resize.jpg holychildhood2017_056_resize.jpg holychildhood2017_057_resize.jpg

holychildhood2017_058_resize.jpg holychildhood2017_059_resize.jpg holychildhood2017_060_resize.jpg

holychildhood2017_061_resize.jpg holychildhood2017_062_resize.jpg holychildhood2017_063_resize.jpg

holychildhood2017_064_resize.jpg holychildhood2017_065_resize.jpg holychildhood2017_066_resize.jpg

holychildhood2017_067_resize.jpg holychildhood2017_068_resize.jpg holychildhood2017_069_resize.jpg

holychildhood2017_070_resize.jpg holychildhood2017_071_resize.jpg holychildhood2017_072_resize.jpg

holychildhood2017_073_resize.jpg holychildhood2017_074_resize.jpg holychildhood2017_075_resize.jpg

holychildhood2017_076_resize.jpg holychildhood2017_077_resize.jpg holychildhood2017_078_resize.jpg

holychildhood2017_079_resize.jpg holychildhood2017_080_resize.jpg holychildhood2017_081_resize.jpg

holychildhood2017_082_resize.jpg holychildhood2017_083_resize.jpg holychildhood2017_084_resize.jpg

holychildhood2017_085_resize.jpg holychildhood2017_086_resize.jpg holychildhood2017_087_resize.jpg

holychildhood2017_088_resize.jpg holychildhood2017_089_resize.jpg holychildhood2017_090_resize.jpg

holychildhood2017_091_resize.jpg holychildhood2017_092_resize.jpg holychildhood2017_093_resize.jpg

holychildhood2017_094_resize.jpg holychildhood2017_095_resize.jpg holychildhood2017_096_resize.jpg

holychildhood2017_097_resize.jpg holychildhood2017_098_resize.jpg holychildhood2017_099_resize.jpg

holychildhood2017_100_resize.jpg holychildhood2017_101_resize.jpg holychildhood2017_102_resize.jpg

holychildhood2017_103_resize.jpg holychildhood2017_104_resize.jpg holychildhood2017_105_resize.jpg

holychildhood2017_106_resize.jpg holychildhood2017_107_resize.jpg holychildhood2017_108_resize.jpg

holychildhood2017_109_resize.jpg holychildhood2017_110_resize.jpg holychildhood2017_111_resize.jpg

holychildhood2017_112_resize.jpg holychildhood2017_113_resize.jpg holychildhood2017_114_resize.jpg

holychildhood2017_115_resize.jpg holychildhood2017_116_resize.jpg holychildhood2017_117_resize.jpg

holychildhood2017_118_resize.jpg holychildhood2017_119_resize.jpg holychildhood2017_120_resize.jpg

holychildhood2017_121_resize.jpg holychildhood2017_122_resize.jpg holychildhood2017_123_resize.jpg

holychildhood2017_124_resize.jpg holychildhood2017_125_resize.jpg holychildhood2017_126_resize.jpg

holychildhood2017_127_resize.jpg holychildhood2017_128_resize.jpg holychildhood2017_129_resize.jpg

holychildhood2017_130_resize.jpg holychildhood2017_131_resize.jpg holychildhood2017_132_resize.jpg

holychildhood2017_133_resize.jpg holychildhood2017_134_resize.jpg holychildhood2017_135_resize.jpg

holychildhood2017_136_resize.jpg holychildhood2017_137_resize.jpg holychildhood2017_138_resize.jpg