DSC 2036 resize

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมสำหรับพี่เลี้ยงคริสตชน (Sponsors) และครูคำสอน (Cathechists) ในกระบวนการเตรียมผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (RCIA) หัวข้อ “บทบาทครูคำสอนและพี่เลี้ยงคริสตชนในกระบวนการเตรียมผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน” โดยคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ เป็นวิทยากร ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2016 ณ ห้องประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

DSC_1969_resize.jpg DSC_1970_resize.jpg DSC_1971_resize.jpg

DSC_1972_resize.jpg DSC_1977_resize.jpg DSC_1978_resize.jpg

DSC_1979_resize.jpg DSC_1986_resize.jpg DSC_1991_resize.jpg

DSC_1993_resize.jpg DSC_1994_resize.jpg DSC_1995_resize.jpg

DSC_1997_resize.jpg DSC_1999_resize.jpg DSC_2000_resize.jpg

DSC_2003_resize.jpg DSC_2004_resize.jpg DSC_2007_resize.jpg

DSC_2008_resize.jpg DSC_2010_resize.jpg DSC_2011_resize.jpg

DSC_2012_resize.jpg DSC_2013_resize.jpg DSC_2014_resize.jpg

DSC_2015_resize.jpg DSC_2016_resize.jpg DSC_2017_resize.jpg

DSC_2018_resize.jpg DSC_2019_resize.jpg DSC_2020_resize.jpg

DSC_2021_resize.jpg DSC_2022_resize.jpg DSC_2023_resize.jpg

DSC_2024_resize.jpg DSC_2025_resize.jpg DSC_2026_resize.jpg

DSC_2027_resize.jpg DSC_2028_resize.jpg DSC_2029_resize.jpg

DSC_2030_resize.jpg DSC_2031_resize.jpg DSC_2032_resize.jpg

DSC_2033_resize.jpg DSC_2034_resize.jpg DSC_2035_resize.jpg

DSC_2036_resize.jpg DSC_2037_resize.jpg DSC_2039_resize.jpg

DSC_2040_resize.jpg DSC_2041_resize.jpg