pastoral teacher 2016

     กลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับ แผนกคริสตศาสนธรรม แผนกสนับสนุนงานยุวธรรมทูต องค์กรพลศีล และกองหน้าร่าเริง อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เห็นสมควรให้มีการจัดสัมมนาร่วมกันในหัวข้อ "สัมมนาครูจิตตาภิบาล ยุวธรรมทูต กองหน้าร่าเริงและพลศีล ปี 2016" ในวันศุกร์-อาทิตย์ที่ 10-12 มิถุนายน 2016 ณ บ้านผู้หว่าน โดยมีวัตถุประสงค์ รายละเอียดและประมวลภาพการสัมมนา