1452515991512

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2016 แผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานธรรมทูต และอาสนวิหารอัสสัมชัญ จัดงานเลี้ยงฉลองโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ 2016 สำหรับคริสตชนใหม่ (ศิษย์เก่า) ผู้สมัครเรียนคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่วันอาทิตย์ คำสอนเด็กวันอาทิตย์และผู้ปกครอง และผู้เรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ กลุ่มพี่เลี้ยงช่วยแบ่งปันความเชื่ออาสนวิหารอัสสัมชัญ มีผู้มาร่วมงานทั้งสิ้น 101 คน มีการแบ่งกลุ่มแข่งขันตอบคำถามเรื่องปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม และคำนับพระสงฆ์ 3 ท่าน คุณพ่อยอห์น  คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม  คุณพ่อพรชัย  แก้วแหวน ที่ให้การอบรมและช่วยสอนคำสอนและสุดท้ายเป็นการรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกัน

1452515986577.jpg 1452515991512.jpg 1452515995001.jpg

1452515999698.jpg 20160109_132346_resize.jpg 20160109_132352_resize.jpg

20160110_100848_resize.jpg 20160110_101754_resize.jpg 20160110_101758_resize.jpg

20160110_103546_resize.jpg 20160110_103618_resize.jpg 20160110_103634_resize.jpg

20160110_104225_resize.jpg 20160110_104230_resize.jpg 20160110_104549_resize.jpg

20160110_104554_resize.jpg 20160110_104658_resize.jpg 20160110_104710_resize.jpg

20160110_105556_resize.jpg 20160110_105617_resize.jpg 20160110_105623_resize.jpg

20160110_105638_resize.jpg 20160110_105820_resize.jpg 20160110_105822_resize.jpg

20160110_111211_resize.jpg 20160110_111218_resize.jpg 20160110_111222_resize.jpg

20160110_111226_resize.jpg 20160110_111822_resize.jpg 20160110_112013_resize.jpg

20160110_112051_resize.jpg 20160110_112115_resize.jpg 20160110_112125_resize.jpg

20160110_112206_resize.jpg 20160110_112220_resize.jpg 20160110_112231_resize.jpg

20160110_112249_resize.jpg 20160110_112310_resize.jpg 20160110_112336_resize.jpg

20160110_112414_resize.jpg 20160110_112741_resize.jpg 20160110_115702_resize.jpg

20160110_115714_resize.jpg 20160110_120043_resize.jpg 20160110_120046_resize.jpg

20160110_120058_resize.jpg 20160110_120109_resize.jpg 20160110_120118_resize.jpg

20160110_120136_resize.jpg 20160110_120214_resize.jpg 20160110_120231_resize.jpg

20160110_120346_resize.jpg 20160110_120645(0)_resize.jpg 20160110_121902_resize.jpg

20160110_121905_resize.jpg 20160110_121933_resize.jpg 20160110_121941_resize.jpg

20160110_121942_resize.jpg 20160110_121944_resize.jpg 20160110_121949(0)_resize.jpg

20160110_121955_resize.jpg 20160110_122006_resize.jpg 20160110_122100_resize.jpg

20160110_122109(0)_resize.jpg 20160110_122114_resize.jpg 20160110_122120_resize.jpg

20160110_122124_resize.jpg 20160110_122146_resize.jpg 20160110_122152_resize.jpg

20160110_122157_resize.jpg 20160110_122241_resize.jpg 20160110_122247_resize.jpg

20160110_122615_resize.jpg 20160110_123330_resize.jpg