IMG 7519 resize

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2015 แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดการอบรมในหัวข้อ “การจัดกิจกรรมในการสอนคำสอนเรื่องบาปและศีลอภัยบาป”  ณ ห้องประชุม อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม โดยมีคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราชอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คุณพ่อเอกรัตน์  หอมประทุม ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรมฯและ คุณสมบัติ  งามวงศ์  เจ้าหน้าที่แผนกคริสตศาสนธรรมฯ เป็นวิทยากรผู้ให้การอบรม มีคุณครูเข้ารับการอบรมทั้งหมด 74 คน จาก 16 โรงเรียน 3 วัด และ 1 แผนกฯ

 


คุณครูสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาการอบรมได้ที่นี่
"ความเข้าใจเรื่องบาปและสาเหตุของบาป" โดยคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม
ศีลอภัยบาป
ประเด็นท้าทายต่อชีวิตเเละพันธกิจแห่งการประกาศข่าวดีใหม่ โดยคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม

การคืนดี
สันติสุข โดย คุณสมบัติ งามวงศ์


ตารางเวลาการอบรม 
“การจัดกิจกรรมในการสอนคำสอนเรื่องบาปและศีลอภัยบาป”
วันพฤหัสบดีที่  20  สิงหาคม พ.ศ. 2558


8.00 -8.45 น.       ลงทะเบียน
8.45 -9.00 น.       ภาวนาเช้า
9.00 - 10.00 น.     “ความเข้าใจเรื่องบาปและสาเหตุของบาป”
                          โดยคุณพ่อเอกรัตน์  หอมประทุม
10.00 - 10.30 น.    อาหารว่าง
10.30 - 12.00 น.    “การสอนคำสอนเรื่องบาปและศีลอภัยบาป”
                          โดยคุณพ่อวุฒิเลิศ  แห่ล้อม
12.00 - 13.00 น.    อาหารเที่ยง
13.00 - 13.45 น.    กิจกรรมประกอบการสอน โดย คุณสมบัติ  งามวงศ์
13.45 - 14.00 น.    มอบวุฒิบัตร 
                           เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


IMG_7294_resize.JPG IMG_7297_resize.JPG IMG_7298_resize.JPG

IMG_7300_resize.JPG IMG_7302_resize.JPG IMG_7303_resize.JPG

IMG_7304_resize.JPG IMG_7305_resize.JPG IMG_7312_resize.JPG

IMG_7313_resize.JPG IMG_7314_resize.JPG IMG_7318_resize.JPG

IMG_7327_resize.JPG IMG_7328_resize.JPG IMG_7332_resize.JPG

IMG_7333_resize.JPG IMG_7334_resize.JPG IMG_7336_resize.JPG

IMG_7337_resize.JPG IMG_7341_resize.JPG IMG_7342_resize.JPG

IMG_7347_resize.JPG IMG_7348_resize.JPG IMG_7352_resize.JPG

IMG_7353_resize.JPG IMG_7355_resize.JPG IMG_7358_resize.JPG

IMG_7363_resize.JPG IMG_7364_resize.JPG IMG_7369_resize.JPG

IMG_7371_resize.JPG IMG_7373_resize.JPG IMG_7378_resize.JPG

IMG_7383_resize.JPG IMG_7384_resize.JPG IMG_7387_resize.JPG

IMG_7388_resize.JPG IMG_7389_resize.JPG IMG_7390_resize.JPG

IMG_7392_resize.JPG IMG_7394_resize.JPG IMG_7396_resize.JPG

IMG_7398_resize.JPG IMG_7405_resize.JPG IMG_7411_resize.JPG

IMG_7412_resize.JPG IMG_7416_resize.JPG IMG_7420_resize.JPG

IMG_7421_resize.JPG IMG_7426_resize.JPG IMG_7428_resize.JPG

IMG_7429_resize.JPG IMG_7430_resize.JPG IMG_7434_resize.JPG

IMG_7436_resize.JPG IMG_7437_resize.JPG IMG_7438_resize.JPG

IMG_7439_resize.JPG IMG_7440_resize.JPG IMG_7441_resize.JPG

IMG_7442_resize.JPG IMG_7443_resize.JPG IMG_7444_resize.JPG

IMG_7445_resize.JPG IMG_7446_resize.JPG IMG_7447_resize.JPG

IMG_7448_resize.JPG IMG_7449_resize.JPG IMG_7450_resize.JPG

IMG_7451_resize.JPG IMG_7452_resize.JPG IMG_7453_resize.JPG

IMG_7454_resize.JPG IMG_7455_resize.JPG IMG_7456_resize.JPG

IMG_7457_resize.JPG IMG_7458_resize.JPG IMG_7459_resize.JPG

IMG_7460_resize.JPG IMG_7461_resize.JPG IMG_7462_resize.JPG

IMG_7463_resize.JPG IMG_7464_resize.JPG IMG_7465_resize.JPG

IMG_7466_resize.JPG IMG_7467_resize.JPG IMG_7468_resize.JPG

IMG_7469_resize.JPG IMG_7470_resize.JPG IMG_7471_resize.JPG

IMG_7472_resize.JPG IMG_7473_resize.JPG IMG_7474_resize.JPG

IMG_7475_resize.JPG IMG_7476_resize.JPG IMG_7477_resize.JPG

IMG_7478_resize.JPG IMG_7479_resize.JPG IMG_7480_resize.JPG

IMG_7481_resize.JPG IMG_7482_resize.JPG IMG_7483_resize.JPG

IMG_7484_resize.JPG IMG_7485_resize.JPG IMG_7486_resize.JPG

IMG_7487_resize.JPG IMG_7488_resize.JPG IMG_7489_resize.JPG

IMG_7490_resize.JPG IMG_7491_resize.JPG IMG_7492_resize.JPG

IMG_7493_resize.JPG IMG_7494_resize.JPG IMG_7495_resize.JPG

IMG_7496_resize.JPG IMG_7497_resize.JPG IMG_7498_resize.JPG

IMG_7499_resize.JPG IMG_7500_resize.JPG IMG_7501_resize.JPG

IMG_7502_resize.JPG IMG_7503_resize.JPG IMG_7504_resize.JPG

IMG_7505_resize.JPG IMG_7506_resize.JPG IMG_7507_resize.JPG

IMG_7510_resize.JPG IMG_7511_resize.JPG IMG_7512_resize.JPG

IMG_7514_resize.JPG IMG_7519_resize.JPG