DSC 0307 resize

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดกิจกรรม “ชุมนุมคริสตชนใหม่” ในวันศุกร์ที่ 22 – วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 2015   


    ตามที่กระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชนคาทอลิก หรือ RCIA - Rite of Christian Initiation of Adults นั้นกำหนดไว้ว่า “เพื่อแสดงการสิ้นสุดการสอนคำสอนแก่คริสตชนใหม่ ในปลายเทศกาลปัสกา ราวๆ วันอาทิตย์สมโภชพระจิตเจ้า ให้มีงานฉลอง (RCIA 237)”     ในโอกาสสมโภชพระจิตเจ้าปี 2015 นี้ แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จึงได้เชิญคริสตชนใหม่ที่ได้เข้าร่วมพิธีเอฟฟาธาในปีนี้ มาร่วมงานชุมนุมคริสตชนใหม่ วันศุกร์ที่ 22 – วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 2015 ณ บ้านผู้หว่าน   อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม        ในการนี้ วัดต่างๆ ได้ส่งคริสตชนใหม่พร้อมทั้งพี่เลี้ยงครูคำสอนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 วัด  รวมคริสตชนใหม่ 52 คน    ดังรายละเอียด คือ อาสนวิหารอัสสัมชัญ, วัดแม่พระมหาการุณย์, วัดเซนต์จอห์น, วัดนักบุญเปโตร, วัดนักบุญมารโก, วัดอัครเทวดามีคาแอล, วัดราชินีแห่งสันติสุข, วัดแม่พระฟาติมา     โดยที่แผนกฯ ได้นำบรรดาคริสตชนใหม่เข้ารับการอบรมในหัวข้อ “จงติดตามพระจิตเจ้า” โดยคุณพ่อสุวนารถ  กวยมงคลและ “วิถีชีวิตชุมชนศิษย์พระคริสต์” โดยคุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช การแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตคริสตชนใหม่    การถามตอบข้อความเชื่อคาทอลิกโดยคุณพ่อเอกรัตน์  หอมประทุม    กลุ่มคริสตชนใหม่ยังได้เดินทางไปแสวงบุญเพื่อรับพระคุณการุณย์บริบูรณ์ที่สักการะสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง และในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2015 เวลา 10.00น. ทางกลุ่มฯก็ยังได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาส บวชพระสงฆ์ใหม่ 2 องค์ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โอกาสฉลอง 50ปีสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน    และโอกาสฉลอง 25ปี คณะธรรมทูตไทย (TMS) ณ หอประชุมนักบุญยอห์น ปอลที่ 2    สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน     โดยมีพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิชเป็นประธานในพิธีอีกด้วย

DSC06083_resize.JPG DSC06085_resize.JPG DSC06086_resize.JPG

DSC06087_resize.JPG DSC06088_resize.JPG DSC06094_resize.JPG

DSC06095_resize.JPG DSC06096_resize.JPG DSC06097_resize.JPG

DSC06098_resize.JPG DSC06099_resize.JPG DSC06102_resize.JPG

DSC06104_resize.JPG DSC06105_resize.JPG DSC06106_resize.JPG

DSC06107_resize.JPG DSC06108_resize.JPG DSC06109_resize.JPG

DSC06110_resize.JPG DSC06112_resize.JPG DSC06114_resize.JPG

DSC06115_resize.JPG DSC06119_resize.JPG DSC06121_resize.JPG

DSC06123_resize.JPG DSC06126_resize.JPG DSC_0003_resize.JPG

DSC_0005_resize.JPG DSC_0006_resize.JPG DSC_0007_resize.JPG

DSC_0008_resize.JPG DSC_0009_resize.JPG DSC_0011_resize.JPG

DSC_0012_resize.JPG DSC_0013_resize.JPG DSC_0014_resize.JPG

DSC_0015_resize.JPG DSC_0016_resize.JPG DSC_0017_resize.JPG

DSC_0018_resize.JPG DSC_0019_resize.JPG DSC_0020_resize.JPG

DSC_0021_resize.JPG DSC_0022_resize.JPG DSC_0023_resize.JPG

DSC_0024_resize.JPG DSC_0025_resize.JPG DSC_0026_resize.JPG

DSC_0027_resize.JPG DSC_0028_resize.JPG DSC_0029_resize.JPG

DSC_0030_resize.JPG DSC_0031_resize.JPG DSC_0032_resize.JPG

DSC_0033_resize.JPG DSC_0034_resize.JPG DSC_0035_resize.JPG

DSC_0036_resize.JPG DSC_0037_resize.JPG DSC_0038_resize.JPG

DSC_0039_resize.JPG DSC_0040_resize.JPG DSC_0041_resize.JPG

DSC_0042_resize.JPG DSC_0043_resize.JPG DSC_0044_resize.JPG

DSC_0045_resize.JPG DSC_0046_resize.JPG DSC_0047_resize.JPG

DSC_0048_resize.JPG DSC_0049_resize.JPG DSC_0050_resize.JPG

DSC_0051_resize.JPG DSC_0052_resize.JPG DSC_0053_resize.JPG

DSC_0054_resize.JPG DSC_0055_resize.JPG DSC_0056_resize.JPG

DSC_0057_resize.JPG DSC_0058_resize.JPG DSC_0059_resize.JPG

DSC_0060_resize.JPG DSC_0061_resize.JPG DSC_0062_resize.JPG

DSC_0063_resize.JPG DSC_0064_resize.JPG DSC_0065_resize.JPG

DSC_0066_resize.JPG DSC_0067_resize.JPG DSC_0068_resize.JPG

DSC_0069_resize.JPG DSC_0070_resize.JPG DSC_0071_resize.JPG

DSC_0072_resize.JPG DSC_0073_resize.JPG DSC_0074_resize.JPG

DSC_0075_resize.JPG DSC_0076_resize.JPG DSC_0077_resize.JPG

DSC_0078_resize.JPG DSC_0079_resize.JPG DSC_0080_resize.JPG

DSC_0081_resize.JPG DSC_0082_resize.JPG DSC_0083_resize.JPG

DSC_0084_resize.JPG DSC_0085_resize.JPG DSC_0086_resize.JPG

DSC_0088_resize.JPG DSC_0090_resize.JPG DSC_0092_resize.JPG

DSC_0093_resize.JPG DSC_0094_resize.JPG DSC_0095_resize.JPG

DSC_0096_resize.JPG DSC_0097_resize.JPG DSC_0098_resize.JPG

DSC_0099_resize.JPG DSC_0100_resize.JPG DSC_0101_resize.JPG

DSC_0103_resize.JPG DSC_0104_resize.JPG DSC_0105_resize.JPG

DSC_0106_resize.JPG DSC_0107_resize.JPG DSC_0108_resize.JPG

DSC_0109_resize.JPG DSC_0110_resize.JPG DSC_0111_resize.JPG

DSC_0112_resize.JPG DSC_0113_resize.JPG DSC_0114_resize.JPG

DSC_0115_resize.JPG DSC_0116_resize.JPG DSC_0117_resize.JPG

DSC_0118_resize.JPG DSC_0119_resize.JPG DSC_0120_resize.JPG

DSC_0121_resize.JPG DSC_0122_resize.JPG DSC_0123_resize.JPG

DSC_0124_resize.JPG DSC_0125_resize.JPG DSC_0126_resize.JPG

DSC_0128_resize.JPG DSC_0129_resize.JPG DSC_0130_resize.JPG

DSC_0131_resize.JPG DSC_0132_resize.JPG DSC_0134_resize.JPG

DSC_0136_resize.JPG DSC_0137_resize.JPG DSC_0140_resize.JPG

DSC_0141_resize.JPG DSC_0142_resize.JPG DSC_0143_resize.JPG

DSC_0144_resize.JPG DSC_0145_resize.JPG DSC_0146_resize.JPG

DSC_0147_resize.JPG DSC_0149_resize.JPG DSC_0150_resize.JPG

DSC_0151_resize.JPG DSC_0152_resize.JPG DSC_0153_resize.JPG

DSC_0154_resize.JPG DSC_0155_resize.JPG DSC_0156_resize.JPG

DSC_0157_resize.JPG DSC_0160_resize.JPG DSC_0161_resize.JPG

DSC_0162_resize.JPG DSC_0164_resize.JPG DSC_0165_resize.JPG

DSC_0166_resize.JPG DSC_0167_resize.JPG DSC_0168_resize.JPG

DSC_0169_resize.JPG DSC_0170_resize.JPG DSC_0171_resize.JPG

DSC_0172_resize.JPG DSC_0173_resize.JPG DSC_0175_resize.JPG

DSC_0176_resize.JPG DSC_0177_resize.JPG DSC_0178_resize.JPG

DSC_0179_resize.JPG DSC_0180_resize.JPG DSC_0181_resize.JPG

DSC_0182_resize.JPG DSC_0183_resize.JPG DSC_0184_resize.JPG

DSC_0185_resize.JPG DSC_0186_resize.JPG DSC_0188_resize.JPG

DSC_0189_resize.JPG DSC_0190_resize.JPG DSC_0191_resize.JPG

DSC_0192_resize.JPG DSC_0193_resize.JPG DSC_0194_resize.JPG

DSC_0195_resize.JPG DSC_0196_resize.JPG DSC_0197_resize.JPG

DSC_0198_resize.JPG DSC_0199_resize.JPG DSC_0200_resize.JPG

DSC_0201_resize.JPG DSC_0202_resize.JPG DSC_0203_resize.JPG

DSC_0204_resize.JPG DSC_0205_resize.JPG DSC_0206_resize.JPG

DSC_0207_resize.JPG DSC_0208_resize.JPG DSC_0209_resize.JPG

DSC_0210_resize.JPG DSC_0211_resize.JPG DSC_0212_resize.JPG

DSC_0213_resize.JPG DSC_0214_resize.JPG DSC_0216_resize.JPG

DSC_0218_resize.JPG DSC_0219_resize.JPG DSC_0220_resize.JPG

DSC_0221_resize.JPG DSC_0222_resize.JPG DSC_0224_resize.JPG

DSC_0225_resize.JPG DSC_0226_resize.JPG DSC_0227_resize.JPG

DSC_0229_resize.JPG DSC_0230_resize.JPG DSC_0231_resize.JPG

DSC_0232_resize.JPG DSC_0233_resize.JPG DSC_0234_resize.JPG

DSC_0236_resize.JPG DSC_0237_resize.JPG DSC_0238_resize.JPG

DSC_0239_resize.JPG DSC_0240_resize.JPG DSC_0241_resize.JPG

DSC_0242_resize.JPG DSC_0243_resize.JPG DSC_0244_resize.JPG

DSC_0245_resize.JPG DSC_0246_resize.JPG DSC_0247_resize.JPG

DSC_0248_resize.JPG DSC_0249_resize.JPG DSC_0250_resize.JPG

DSC_0251_resize.JPG DSC_0252_resize.JPG DSC_0253_resize.JPG

DSC_0254_resize.JPG DSC_0255_resize.JPG DSC_0256_resize.JPG

DSC_0257_resize.JPG DSC_0258_resize.JPG DSC_0259_resize.JPG

DSC_0260_resize.JPG DSC_0261_resize.JPG DSC_0262_resize.JPG

DSC_0263_resize.JPG DSC_0264_resize.JPG DSC_0266_resize.JPG

DSC_0267_resize.JPG DSC_0269_resize.JPG DSC_0270_resize.JPG

DSC_0271_resize.JPG DSC_0272_resize.JPG DSC_0273_resize.JPG

DSC_0274_resize.JPG DSC_0275_resize.JPG DSC_0276_resize.JPG

DSC_0277_resize.JPG DSC_0278_resize.JPG DSC_0279_resize.JPG

DSC_0280_resize.JPG DSC_0281_resize.JPG DSC_0282_resize.JPG

DSC_0283_resize.JPG DSC_0284_resize.JPG DSC_0285_resize.JPG

DSC_0286_resize.JPG DSC_0287_resize.JPG DSC_0288_resize.JPG

DSC_0289_resize.JPG DSC_0290_resize.JPG DSC_0291_resize.JPG

DSC_0292_resize.JPG DSC_0293_resize.JPG DSC_0294_resize.JPG

DSC_0295_resize.JPG DSC_0296_resize.JPG DSC_0297_resize.JPG

DSC_0300_resize.JPG DSC_0302_resize.JPG DSC_0305_resize.JPG

DSC_0306_resize.JPG DSC_0307_resize.JPG DSC_0308_resize.JPG

DSC_0309_resize.JPG DSC_0310_resize.JPG DSC_0311_resize.JPG

DSC_0312_resize.JPG DSC_0313_resize.JPG DSC_0314_resize.JPG

DSC_0315_resize.JPG DSC_0316_resize.JPG DSC_0317_resize.JPG

DSC_0318_resize.JPG DSC_0319_resize.JPG DSC_0320_resize.JPG

DSC_0321_resize.JPG DSC_0322_resize.JPG DSC_0323_resize.JPG

DSC_0324_resize.JPG DSC_0325_resize.JPG DSC_0326_resize.JPG

DSC_0327_resize.JPG DSC_0328_resize.JPG DSC_0329_resize.JPG

DSC_0331_resize.JPG DSC_0332_resize.JPG DSC_0333_resize.JPG

DSC_0334_resize.JPG DSC_0337_resize.JPG DSC_0338_resize.JPG

DSC_0339_resize.JPG DSC_0340_resize.JPG DSC_0341_resize.JPG

DSC_0342_resize.JPG DSC_0343_resize.JPG DSC_0344_resize.JPG

DSC_0345_resize.JPG DSC_0346_resize.JPG DSC_0347_resize.JPG

DSC_0348_resize.JPG DSC_0349_resize.JPG DSC_0350_resize.JPG

DSC_0351_resize.JPG DSC_0352_resize.JPG DSC_0353_resize.JPG

DSC_0356_resize.JPG DSC_0357_resize.JPG DSC_0359_resize.JPG

DSC_0360_resize.JPG DSC_0362_resize.JPG DSC_0364_resize.JPG

DSC_0365_resize.JPG DSC_0366_resize.JPG DSC_0369_resize.JPG

DSC_0371_resize.JPG DSC_0380_resize.JPG DSC_0381_resize.JPG

DSC_0386_resize.JPG DSC_0393_resize.JPG DSC_0394_resize.JPG

DSC_0395_resize.JPG DSC_0396_resize.JPG DSC_0397_resize.JPG

DSC_0398_resize.JPG DSC_0415_resize.JPG DSC_0417_resize.JPG

DSC_0418_resize.JPG DSC_0420_resize.JPG