DSC 0356 resize

แผนกคริสตศาสนธรรม ผ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ ได้จัดขึ้นตามหลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิตคริสตชนของสภาพระสังฆราช ปี ค.ศ.1988 ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเพิ่มขึ้นมากในแต่ละปี ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องการฟื้นฟูคำสอนและพระคัมภีร์ให้เข้าใจ และนำมาปฏิบัติ ถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้ นอกจากนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ ครูคำสอนมารับการอบรมเพิ่มเติมให้ได้รับความรู้มากขึ้นด้วย    ดังนั้นแผนกคริสตศาสนธรรมจึงจัดโครงการฯนี้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ค.ศ.  1990 –ปัจจุบัน  เป็นปีที่ 24 แล้ว
อนึ่งในการอบรมครั้งนี้ มีผู้สมัครมารับการอบรมทั้งหมด จำนวน 132 คน และมีผู้ผ่านการอบรมเป็นเวลาร้อยละ 80 ขึ้นไป มีจำนวน 100 คน

รายชื่อผู้ที่ไดรับวุฒิบัตร

ในปีนี้ทางแผนกฯ จัดอบรมพระคัมภีร์ในหัวข้อ "บทจดหมายถึงชาวฮีบรูและพระวรสารนักบุญมัทธิว" โดยคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม เป็นวิทยากร ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 – ปัจจุบัน เป็นเวลา 18 ปีแล้ว และจัดการอบรม   9 เสาร์ (ภาคเช้า) คือ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม – วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556 ณ อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม  ห้องประชุมชั้น 2 และในโอกาสมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ก็ได้ให้เกียรติมามอบวุฒิบัตรด้วย

วิธีการเซฟภาพให้ได้ขนาดใหญ่เท่าของจริงที่ปรากฎบนจอภาพเมื่อเวลาเรียกดูภาพ
1. เมื่อท่านเจอภาพเล็กที่ต้องการ ให้คลิ๊กขวา และเลือกเปิดลิงค์ในหน้าต่างใหม่ (open in new tab)
2. เรียกดูหน้าต่างใหม่ ท่านก็จะเห็นภาพขนาดใหญ่
3. คลิ๊กขวาที่ภาพ และเลือกบันทึกรูปเป็น (save as)

DSC_0001_resize.JPG DSC_0004_resize.JPG DSC_0024_resize.JPG

DSC_0026_resize.JPG DSC_0032_resize.JPG DSC_0036_resize.JPG

DSC_0037_resize.JPG DSC_0044_resize.JPG DSC_0045_resize.JPG

DSC_0048_resize.JPG DSC_0050_resize.JPG DSC_0051_resize.JPG

DSC_0052_resize.JPG DSC_0053_resize.JPG DSC_0059_resize.JPG

DSC_0060_resize.JPG DSC_0061_resize.JPG DSC_0062_resize.JPG

DSC_0063_resize.JPG DSC_0064_resize.JPG DSC_0090_resize.JPG

DSC_0094_resize.JPG DSC_0100_resize.JPG DSC_0111_resize.JPG

DSC_0112_resize.JPG DSC_0113_resize.JPG DSC_0114_resize.JPG

DSC_0116_resize.JPG DSC_0117_resize.JPG DSC_0118_resize.JPG

DSC_0119_resize.JPG DSC_0120_resize.JPG DSC_0121_resize.JPG

DSC_0122_resize.JPG DSC_0123_resize.JPG DSC_0124_resize.JPG

DSC_0125_resize.JPG DSC_0126_resize.JPG DSC_0127_resize.JPG

DSC_0128_resize.JPG DSC_0129_resize.JPG DSC_0130_resize.JPG

DSC_0131_resize.JPG DSC_0135_resize.JPG DSC_0137_resize.JPG

DSC_0138_resize.JPG DSC_0139_resize.JPG DSC_0141_resize.JPG

DSC_0142_resize.JPG DSC_0143_resize.JPG DSC_0145_resize.JPG

DSC_0148_resize.JPG DSC_0149_resize.JPG DSC_0154_resize.JPG

DSC_0156_resize.JPG DSC_0157_resize.JPG DSC_0159_resize.JPG

DSC_0160_resize.JPG DSC_0161_resize.JPG DSC_0163_resize.JPG

DSC_0164_resize.JPG DSC_0165_resize.JPG DSC_0166_resize.JPG

DSC_0167_resize.JPG DSC_0168_resize.JPG DSC_0169_resize.JPG

DSC_0170_resize.JPG DSC_0171_resize.JPG DSC_0172_resize.JPG

DSC_0173_resize.JPG DSC_0174_resize.JPG DSC_0175_resize.JPG

DSC_0176_resize.JPG DSC_0177_resize.JPG DSC_0178_resize.JPG

DSC_0179_resize.JPG DSC_0180_resize.JPG DSC_0181_resize.JPG

DSC_0182_resize.JPG DSC_0183_resize.JPG DSC_0184_resize.JPG

DSC_0185_resize.JPG DSC_0186_resize.JPG DSC_0187_resize.JPG

DSC_0188_resize.JPG DSC_0189_resize.JPG DSC_0190_resize.JPG

DSC_0191_resize.JPG DSC_0194_resize.JPG DSC_0195_resize.JPG

DSC_0197_resize.JPG DSC_0198_resize.JPG DSC_0199_resize.JPG

DSC_0200_resize.JPG DSC_0201_resize.JPG DSC_0202_resize.JPG

DSC_0203_resize.JPG DSC_0204_resize.JPG DSC_0206_resize.JPG

DSC_0208_resize.JPG DSC_0209_resize.JPG DSC_0210_resize.JPG

DSC_0211_resize.JPG DSC_0212_resize.JPG DSC_0213_resize.JPG

DSC_0214_resize.JPG DSC_0215_resize.JPG DSC_0216_resize.JPG

DSC_0218_resize.JPG DSC_0219_resize.JPG DSC_0220_resize.JPG

DSC_0221_resize.JPG DSC_0222_resize.JPG DSC_0224_resize.JPG

DSC_0226_resize.JPG DSC_0229_resize.JPG DSC_0234_resize.JPG

DSC_0237_resize.JPG DSC_0238_resize.JPG DSC_0239_resize.JPG

DSC_0241_resize.JPG DSC_0242_resize.JPG DSC_0243_resize.JPG

DSC_0247_resize.JPG DSC_0255_resize.JPG DSC_0260_resize.JPG

DSC_0262_resize.JPG DSC_0265_resize.JPG DSC_0277_resize.JPG

DSC_0281_resize.JPG DSC_0290_resize.JPG DSC_0291_resize.JPG

DSC_0292_resize.JPG DSC_0297_resize.JPG DSC_0299_resize.JPG

DSC_0300_resize.JPG DSC_0301_resize.JPG DSC_0302_resize.JPG

DSC_0303_resize.JPG DSC_0304_resize.JPG DSC_0305_resize.JPG

DSC_0306_resize.JPG DSC_0307_resize.JPG DSC_0308_resize.JPG

DSC_0309_resize.JPG DSC_0310_resize.JPG DSC_0312_resize.JPG

DSC_0313_resize.JPG DSC_0314_resize.JPG DSC_0315_resize.JPG

DSC_0316_resize.JPG DSC_0317_resize.JPG DSC_0318_resize.JPG

DSC_0322_resize.JPG DSC_0323_resize.JPG DSC_0324_resize.JPG

DSC_0325_resize.JPG DSC_0326_resize.JPG DSC_0328_resize.JPG

DSC_0329_resize.JPG DSC_0330_resize.JPG DSC_0339_resize.JPG

DSC_0340_resize.JPG DSC_0343_resize.JPG DSC_0344_resize.JPG

DSC_0345_resize.JPG DSC_0347_resize.JPG DSC_0349_resize.JPG

DSC_0353_resize.JPG DSC_0355_resize.JPG DSC_0356_resize.JPG

DSC_0357_resize.JPG DSC_0358_resize.JPG DSC_0359_resize.JPG

DSC_0361_resize.JPG DSC_0362_resize.JPG DSC_0363_resize.JPG

DSC_0364_resize.JPG DSC_0365_resize.JPG DSC_0366_resize.JPG

DSC_0367_resize.JPG DSC_0369_resize.JPG DSC_0370_resize.JPG

DSC_0371_resize.JPG DSC_0373_resize.JPG

 

ทางแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมทำให้งานในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี พบกันใหม่ในปีหน้านะครับ