Kai22 099    

ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน ปีที่ 22 ได้สำเร็จลงเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน ค.ศ. 2013

โดย ปีนี้มีเด็กร่วมโครงการทั้งสิ้น 31 คน ได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ดังนี้
ศีลล้างบาป จำนวน 2 คน โดย คุณพ่ออันตน ประจักษ์  บุญเผ่า เป็นประธาน วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2013
ศีลมหาสนิท จำนวน 9 คน และรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาปจำนวน 2 คน โดยคุณพ่อเปโตร ชัชวาล ศุภลักษณ์ เป็นประธาน วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2013   ที่ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์
ศีลกำลัง จำนวน 5 คน  ร่วมกับ เขต 5 โดย พระสังฆราชกิติคุณ ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ เป็นประธาน  วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2013 ที่วัดนักบุญเปโตรสามพราน

Kai22_005.JPG Kai22_009.JPG Kai22_0110.JPG

Kai22_0115.JPG Kai22_0117.JPG Kai22_0118.JPG

Kai22_0119.JPG Kai22_012.JPG Kai22_0127.JPG

Kai22_014.JPG Kai22_0142.JPG Kai22_0146.JPG

Kai22_0148.JPG Kai22_0149.JPG Kai22_0155.JPG

Kai22_0156.JPG Kai22_016.JPG Kai22_0160.JPG

Kai22_0169.JPG Kai22_0177.JPG Kai22_0178.JPG

Kai22_0180.JPG Kai22_0181.JPG Kai22_0183.JPG

Kai22_0184.JPG Kai22_0185.JPG Kai22_0186.JPG

Kai22_0187.JPG Kai22_0188.JPG Kai22_0189.JPG

Kai22_0190.JPG Kai22_0191.JPG Kai22_0192.JPG

Kai22_0193.JPG Kai22_0194.JPG Kai22_0195.JPG

Kai22_0196.JPG Kai22_0197.JPG Kai22_0198.JPG

Kai22_0200.JPG Kai22_0201.JPG Kai22_0202.JPG

Kai22_0203.JPG Kai22_0204.JPG Kai22_0206.JPG

Kai22_0207.JPG Kai22_0208.JPG Kai22_0210.JPG

Kai22_0211.JPG Kai22_0212.JPG Kai22_0215.JPG

Kai22_0217.JPG Kai22_0219.JPG Kai22_0222.JPG

Kai22_0226.JPG Kai22_0227.JPG Kai22_023.JPG

Kai22_0230.JPG Kai22_0231.JPG Kai22_0232.JPG

Kai22_0235.JPG Kai22_0236.JPG Kai22_0240.JPG

Kai22_0243.JPG Kai22_0245.JPG Kai22_0253.JPG

Kai22_0255.JPG Kai22_0261.JPG Kai22_0264.JPG

Kai22_0267.JPG Kai22_0269.JPG Kai22_028.JPG

Kai22_0280.JPG Kai22_0283.JPG Kai22_0284.JPG

Kai22_0286.JPG Kai22_0287.JPG Kai22_0289.JPG

Kai22_0295.JPG Kai22_0296.JPG Kai22_0298.JPG

Kai22_030.JPG Kai22_031.JPG Kai22_0311.JPG

Kai22_0314.JPG Kai22_0316.JPG Kai22_0321.JPG

Kai22_0322.JPG Kai22_0325.JPG Kai22_0326.JPG

Kai22_0329.JPG Kai22_033.JPG Kai22_0330.JPG

Kai22_0331.JPG Kai22_0332.JPG Kai22_0334.JPG

Kai22_0335.JPG Kai22_034.JPG Kai22_0341.JPG

Kai22_0343.JPG Kai22_0344.JPG Kai22_0346.JPG

Kai22_035.JPG Kai22_0361.JPG Kai22_0364.JPG

Kai22_0365.JPG Kai22_0373.JPG Kai22_0374.JPG

Kai22_0376.JPG Kai22_0379.JPG Kai22_0381.JPG

Kai22_0383.JPG Kai22_0385.JPG Kai22_0388.JPG

Kai22_0390.JPG Kai22_0392.JPG Kai22_0393.JPG

Kai22_0394.JPG Kai22_0403.JPG Kai22_0404.JPG

Kai22_0406.JPG Kai22_0408.JPG Kai22_041.JPG

Kai22_0410.JPG Kai22_0417.JPG Kai22_0418.JPG

Kai22_0419.JPG Kai22_0420.JPG Kai22_0421.JPG

Kai22_0422.JPG Kai22_0423.JPG Kai22_0433.JPG

Kai22_0435.JPG Kai22_0441.JPG Kai22_0443.JPG

Kai22_0444.JPG Kai22_0448.JPG Kai22_0450.JPG

Kai22_0451.JPG Kai22_0453.JPG Kai22_0454.JPG

Kai22_0456.JPG Kai22_0457.JPG Kai22_0458.JPG

Kai22_0459.JPG Kai22_0461.JPG Kai22_0462.JPG

Kai22_0463.JPG Kai22_0467.JPG Kai22_0469.JPG

Kai22_0472.JPG Kai22_0478.JPG Kai22_0481.JPG

Kai22_0487.JPG Kai22_0488.JPG Kai22_0500.JPG

Kai22_0501.JPG Kai22_0502.JPG Kai22_0503.JPG

Kai22_0504.JPG Kai22_0508.JPG Kai22_051.JPG

Kai22_0520.JPG Kai22_0523.JPG Kai22_0528.JPG

Kai22_0532.JPG Kai22_0533.JPG Kai22_0534.JPG

Kai22_0538.JPG Kai22_0544.JPG Kai22_0545.JPG

Kai22_0549.JPG Kai22_0558.JPG Kai22_0563.JPG

Kai22_0573.JPG Kai22_0574.JPG Kai22_0583.JPG

Kai22_0592.JPG Kai22_0593.JPG Kai22_0600.JPG

Kai22_0601.JPG Kai22_0607.JPG Kai22_0608.JPG

Kai22_0615.JPG Kai22_0622.JPG Kai22_0626.JPG

Kai22_0630.JPG Kai22_0639.JPG Kai22_064.JPG

Kai22_0642.JPG Kai22_0643.JPG Kai22_0654.JPG

Kai22_0659.JPG Kai22_0668.JPG Kai22_0677.JPG

Kai22_0680.JPG Kai22_0696.JPG Kai22_0703.JPG

Kai22_0707.JPG Kai22_0711.JPG Kai22_0716.JPG

Kai22_072.JPG Kai22_0726.JPG Kai22_0748.JPG

Kai22_0749.JPG Kai22_075.JPG Kai22_0750.JPG

Kai22_0753.JPG Kai22_0757.JPG Kai22_0787.JPG

Kai22_0789.JPG Kai22_0792.JPG Kai22_0797.JPG

Kai22_0799.JPG Kai22_0801.JPG Kai22_0806.JPG

Kai22_0811.JPG Kai22_0819.JPG Kai22_0830.JPG

Kai22_0873.JPG Kai22_0875.JPG Kai22_0878.JPG

Kai22_0886.JPG Kai22_0898.JPG Kai22_0900.JPG

Kai22_0911.JPG Kai22_0913.JPG Kai22_0916.JPG

Kai22_093.JPG Kai22_0930.JPG Kai22_0938.JPG

Kai22_0940.JPG Kai22_0941.JPG Kai22_0942.JPG

Kai22_0943.JPG Kai22_0946.JPG Kai22_0948.JPG

Kai22_095.JPG Kai22_0950.JPG Kai22_0952.JPG

Kai22_0954.JPG Kai22_0955.JPG Kai22_0956.JPG

Kai22_0959.JPG Kai22_0960.JPG Kai22_0964.JPG

Kai22_0968.JPG Kai22_0969.JPG Kai22_097.JPG

Kai22_0971.JPG Kai22_0977.JPG Kai22_0981.JPG

Kai22_0982.JPG Kai22_0984.JPG Kai22_0987.JPG

Kai22_0989.JPG Kai22_099.JPG Kai22_0993.JPG

Kai22_0995.JPG Kai22_0997.JPG Kai22_1000.JPG

Kai22_1008.JPG Kai22_101.JPG Kai22_1016.JPG

Kai22_1021.JPG Kai22_1022.JPG Kai22_1023.JPG

Kai22_103.JPG Kai22_1033.JPG Kai22_1041.JPG

Kai22_1042.JPG Kai22_1043.JPG Kai22_1044.JPG

Kai22_107.JPG Kai22_1088.JPG Kai22_1095.JPG

Kai22_1127.JPG Kai22_1130.JPG Kai22_1144.JPG

Kai22_1156.JPG Kai22_1158.JPG Kai22_1161.JPG

Kai22_1294.JPG Kai22_1296.JPG Kai22_1310.JPG

Kai22_1311.JPG Kai22_1312.JPG Kai22_1313.JPG

Kai22_1314.JPG Kai22_1316.JPG Kai22_1317.JPG

Kai22_1318.JPG Kai22_1320.JPG Kai22_1323.JPG

Kai22_1330.JPG Kai22_1345.JPG Kai22_1359.JPG

Kai22_1364.JPG Kai22_1369.JPG Kai22_1372.JPG