kai 23 107

ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนปีที่ 22 ณ บ้านสวนยอแซฟ  สามพราน
        ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำทีมโดยคุณพ่อเอกรัตน์  หอมประทุม  ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการและจิตตาธิการฯ  จัดค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2013  ณ บ้านสวนยอแซฟ  สามพราน  จ. นครปฐม

ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 22  ภายใต้หัวข้อ “จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พรากจากทางนั้น” (สภษ 22:6)
    เพื่อเปิดโอกาสให้กับเด็ก ๆ ที่ไม่มีโอกาสเรียนคำสอนในระหว่างปี ได้มีโอกาสเรียนรู้จักพระเยซูเจ้าและฝึกการดำเนินชีวิตคริสตชน
    มีผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานเข้าร่วม กิจกรรมค่ายคำสอน ทั้งหมด จำนวน 31 คน เป็นเด็กรับศีลล้างบาปจำนวน 3 คน รับศีลมหาสนิท จำนวน 11 คน รับศีลกำลัง จำนวน 13 คน และรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป จำนวน 4 คน

  บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและมีความสุข   นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฐานเสริมความรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์และพิธีกรรม
    มีการฝึกให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้ดูแลตนเอง เช่น ซักผ้า ทำความสะอาด 
    อย่างในเทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงเวลาอันดี ได้มีโอกาสพาเด็กๆไปรดน้ำขอพรจากพระคาร์ดินัล พระสังฆราช และพระสงฆ์ที่บ้านอับราฮัมอีกด้วย

kai_23_001.JPG kai_23_002.JPG kai_23_003.JPG

kai_23_004.JPG kai_23_005.JPG kai_23_006.JPG

kai_23_007.JPG kai_23_008.JPG kai_23_009.JPG

kai_23_010.JPG kai_23_011.JPG kai_23_012.JPG

kai_23_013.JPG kai_23_014.JPG kai_23_015.JPG

kai_23_016.JPG kai_23_017.JPG kai_23_018.JPG

kai_23_019.JPG kai_23_020.JPG kai_23_021.JPG

kai_23_022.JPG kai_23_023.JPG kai_23_024.JPG

kai_23_025.JPG kai_23_026.JPG kai_23_027.JPG

kai_23_028.JPG kai_23_029.JPG kai_23_030.JPG

kai_23_031.JPG kai_23_032.JPG kai_23_033.JPG

kai_23_034.JPG kai_23_035.JPG kai_23_036.JPG

kai_23_037.JPG kai_23_038.JPG kai_23_039.JPG

kai_23_040.JPG kai_23_041.JPG kai_23_042.JPG

kai_23_043.JPG kai_23_044.JPG kai_23_045.JPG

kai_23_046.JPG kai_23_047.JPG kai_23_048.JPG

kai_23_049.JPG kai_23_050.JPG kai_23_051.JPG

kai_23_052.JPG kai_23_053.JPG kai_23_054.JPG

kai_23_055.JPG kai_23_056.JPG kai_23_057.JPG

kai_23_058.JPG kai_23_059.JPG kai_23_060.JPG

kai_23_061.JPG kai_23_062.JPG kai_23_063.JPG

kai_23_064.JPG kai_23_065.JPG kai_23_066.JPG

kai_23_067.JPG kai_23_068.JPG kai_23_069.JPG

kai_23_070.JPG kai_23_071.JPG kai_23_072.JPG

kai_23_073.JPG kai_23_074.JPG kai_23_075.JPG

kai_23_076.JPG kai_23_077.JPG kai_23_078.JPG

kai_23_079.JPG kai_23_080.JPG kai_23_081.JPG

kai_23_082.JPG kai_23_083.JPG kai_23_084.JPG

kai_23_085.JPG kai_23_086.JPG kai_23_087.JPG

kai_23_088.JPG kai_23_089.JPG kai_23_090.JPG

kai_23_091.JPG kai_23_092.JPG kai_23_093.JPG

kai_23_094.JPG kai_23_095.JPG kai_23_096.JPG

kai_23_097.JPG kai_23_098.JPG kai_23_099.JPG

kai_23_100.JPG kai_23_101.JPG kai_23_102.JPG

kai_23_103.JPG kai_23_104.JPG kai_23_105.JPG

kai_23_106.JPG kai_23_107.JPG kai_23_108.JPG

kai_23_109.JPG kai_23_110.JPG kai_23_111.JPG

kai_23_112.JPG kai_23_113.JPG kai_23_114.JPG

kai_23_115.JPG kai_23_116.JPG kai_23_117.JPG

kai_23_118.JPG kai_23_119.JPG kai_23_120.JPG

kai_23_121.JPG kai_23_122.JPG kai_23_123.JPG

kai_23_124.JPG kai_23_125.JPG