พระเจ้าทรงเป็นจิตล้วน

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

9

42 พระเจ้าทรงอยู่เหนือสิ่งสร้างทั้งมวล จึงจำเป็นที่เราจะต้องขัดเกลาชำระวิธีการที่เราใช้กล่าวถึงพระองค์อยู่ตลอดเวลา เพราะวิธีการเช่นนี้มีขอบเขตจำกัด ใช้จินตนาการและไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อจะไม่ทำให้พระเจ้า “ผู้ที่เราไม่อาจกล่าวถึง ไม่อาจเข้าใจ ไม่อาจแลเห็น ไม่อาจคาดคิดถึงได้” นั้นเข้ามาปะปนกับภาพที่เราเข้าใจเกี่ยวกับพระองค์ คำพูดแบบมนุษย์ของเราไม่อาจเข้าถึงธรรมลํ้าลึกของพระเจ้าได้ทั้งหมด

370 พระเจ้าไม่เป็นภาพลักษณ์ของมนุษย์เลยไม่ว่าชายหรือหญิง พระเจ้าทรงเป็นจิตล้วนซึ่งไม่มีความแตกต่างทางเพศอยู่ด้วย แต่  “ความสมบูรณ”  ของชายและหญิงสะท้อนบางสิ่งบางอย่างของความสมบูรณ์ของพระเจ้า เช่น ความสมบูรณ์ของมารดา และความสมบูรณ์ของบิดาและสามี