NJN 9891 resize

แผนกคริสตศาสนธรรม ผ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ ได้จัดขึ้นตามหลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิตคริสตชนของสภาพระสังฆราช ปี ค.ศ.1988      ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเพิ่มขึ้นมากในแต่ละปี ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องการฟื้นฟูคำสอนและพระคัมภีร์ให้เข้าใจ และนำมาปฏิบัติ ถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้ นอกจากนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ ครูคำสอนมารับการอบรมเพิ่มเติมให้ได้รับความรู้มากขึ้นด้วย    ดังนั้นแผนก คริสตศาสนธรรมจึงจัดโครงการฯนี้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ค.ศ.  1990 –ปัจจุบัน  เป็นปีที่ 23 แล้ว

อนึ่งในการอบรมครั้งนี้ มีผู้สมัครมารับการอบรมทั้งหมด จำนวน 151  คน และมีผู้ผ่านการอบรมเป็นเวลาร้อยละ 70 ขึ้นไป มีจำนวน 112 คน

รายชื่อผู้ที่ไดรับวุฒิบัตร

ในปีนี้ทางแผนกฯ จัดอบรมพระคัมภีร์เรื่องจดหมายถึงมวลคริสตชน คือ จดหมายของนักบุญยากอบ จดหมายของนักบุญเปโตร ฉบับที่ 1-2 จดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 1-3 และจดหมายของนักบุญยูดา  โดยเรียนเชิญคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม เป็นวิทยากร ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 – ปัจจุบัน เป็นเวลา 17  ปี แล้วและจัดการอบรม   8 เสาร์ (ภาคเช้า) คือ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม – วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555 ณ อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม  ห้องประชุมชั้น 2  ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต และจัดให้มีการพบปะและแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อแก่กันและกันในช่วงเวลาพักอาหารว่างและอาหารเที่ยง ซึ่งเป็นการสร้างวิถีชุมชนวัด (BEC) ให้เป็นรูปธรรมในฝ่ายงานอภิบาลฯ แห่งนี้ด้วย

วิธีการเซฟภาพให้ได้ขนาดใหญ่เท่าของจริงที่ปรากฎบนจอภาพเมื่อเวลาเรียกดูภาพ
1. เมื่อท่านเจอภาพเล็กที่ต้องการ ให้คลิ๊กขวา และเลือกเปิดลิงค์ในหน้าต่างใหม่ (open in new tab)
2. เรียกดูหน้าต่างใหม่ ท่านก็จะเห็นภาพขนาดใหญ่
3. คลิ๊กขวาที่ภาพ และเลือกบันทึกรูปเป็น (save as)

NJN_9766_resize.JPG NJN_9770_resize.JPG NJN_9771_resize.JPG

NJN_9772_resize.JPG NJN_9773_resize.JPG NJN_9774_resize.JPG

NJN_9775_resize.JPG NJN_9776_resize.JPG NJN_9777_resize.JPG

NJN_9778_resize.JPG NJN_9779_resize.JPG NJN_9780_resize.JPG

NJN_9781_resize.JPG NJN_9782_resize.JPG NJN_9783_resize.JPG

NJN_9784_resize.JPG NJN_9785_resize.JPG NJN_9786_resize.JPG

NJN_9787_resize.JPG NJN_9788_resize.JPG NJN_9789_resize.JPG

NJN_9790_resize.JPG NJN_9791_resize.JPG NJN_9792_resize.JPG

NJN_9793_resize.JPG NJN_9794_resize.JPG NJN_9795_resize.JPG

NJN_9796_resize.JPG NJN_9797_resize.JPG NJN_9798_resize.JPG

NJN_9799_resize.JPG NJN_9800_resize.JPG NJN_9801_resize.JPG

NJN_9802_resize.JPG NJN_9803_resize.JPG NJN_9804_resize.JPG

NJN_9805_resize.JPG NJN_9806_resize.JPG NJN_9807_resize.JPG

NJN_9808_resize.JPG NJN_9809_resize.JPG NJN_9810_resize.JPG

NJN_9811_resize.JPG NJN_9812_resize.JPG NJN_9813_resize.JPG

NJN_9814_resize.JPG NJN_9815_resize.JPG NJN_9816_resize.JPG

NJN_9817_resize.JPG NJN_9818_resize.JPG NJN_9819_resize.JPG

NJN_9820_resize.JPG NJN_9821_resize.JPG NJN_9822_resize.JPG

NJN_9823_resize.JPG NJN_9824_resize.JPG NJN_9825_resize.JPG

NJN_9826_resize.JPG NJN_9827_resize.JPG NJN_9828_resize.JPG

NJN_9829_resize.JPG NJN_9830_resize.JPG NJN_9831_resize.JPG

NJN_9832_resize.JPG NJN_9833_resize.JPG NJN_9835_resize.JPG

NJN_9836_resize.JPG NJN_9837_resize.JPG NJN_9838_resize.JPG

NJN_9839_resize.JPG NJN_9840_resize.JPG NJN_9841_resize.JPG

NJN_9842_resize.JPG NJN_9843_resize.JPG NJN_9844_resize.JPG

NJN_9845_resize.JPG NJN_9846_resize.JPG NJN_9847_resize.JPG

NJN_9848_resize.JPG NJN_9849_resize.JPG NJN_9850_resize.JPG

NJN_9851_resize.JPG NJN_9852_resize.JPG NJN_9853_resize.JPG

NJN_9854_resize.JPG NJN_9855_resize.JPG NJN_9856_resize.JPG

NJN_9857_resize.JPG NJN_9858_resize.JPG NJN_9859_resize.JPG

NJN_9860_resize.JPG NJN_9861_resize.JPG NJN_9862_resize.JPG

NJN_9863_resize.JPG NJN_9864_resize.JPG NJN_9865_resize.JPG

NJN_9866_resize.JPG NJN_9867_resize.JPG NJN_9868_resize.JPG

NJN_9869_resize.JPG NJN_9870_resize.JPG NJN_9873_resize.JPG

NJN_9874_resize.JPG NJN_9876_resize.JPG NJN_9878_resize.JPG

NJN_9879_resize.JPG NJN_9880_resize.JPG NJN_9881_resize.JPG

NJN_9882_resize.JPG NJN_9883_resize.JPG NJN_9884_resize.JPG

NJN_9885_resize.JPG NJN_9886_resize.JPG NJN_9888_resize.JPG

NJN_9889_resize.JPG NJN_9890_resize.JPG NJN_9891_resize.JPG

NJN_9892_resize.JPG NJN_9893_resize.JPG