แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

QA153

811 “นี่คือพระศาสนจักรหนึ่งเดียวของพระคริสตเจ้า ที่เราประกาศในสูตรประกาศความเชื่อว่าเป็นหนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สากล และสืบเนื่องมาจากบรรดาอัครสาวก” คุณลักษณะทั้งสี่ประการนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างแยกจากกันไม่ได้ และบอกถึงโครงสร้างและพันธกิจสาระสำคัญของพระศาสนจักร พระศาสนจักรมิได้มีคุณลักษณะดังกล่าวจากตนเอง โดยทางพระจิตเจ้า พระคริสตเจ้าทรงโปรดให้พระศาสนจักรเป็นหนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สากล และสืบเนื่องมาจากบรรดาอัครสาวก พระองค์ยังทรงเรียกร้องพระศาสนจักรให้ทำให้ลักษณะเหล่านี้แต่ละประการเป็นจริงไปด้วย