แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

11152104260631ข้าแต่พระเยซูผู้ไถ่บาป
ลูกขอกราบพระบพิธอดิศร
ทรงบังเกิดจากองค์พระบิดร
แต่กาลก่อนแสงสว่างถูกสร้างมา
เป็นโอภาสแห่งพระสยัมภู
ช่วยชุบชูปวงมนุษย์สุดหรรษา
บรรพชนทนทุกข์ทรมา
ต่างตั้งหน้าคอยองค์พระภูบาล
สมภพจากพรหมจารีณีนาถ
ทรงประกาศคริสตธรรมภินิหาร
ดั่งประทีปโรจน์จรัสชัชวาล
ตลอดกาลนิรันดร์จรรโลงใจ
คริสต์มาสทุกปีไม่มีเว้น
มาดับเข็ญวิญญาณพลันสดใส
เสริมศรัทธาสักขีทุกปีไป
สมโภชไพศาลทั่วหลายชั่วคน
ยืนยันองค์เอกบุตรพระบิดา
ช่วยนำพาโลกรอดยอดกุศล
ฟ้าสวรรค์แดนดินถิ่นสายชล
เปรมกมลถวายเพลงสดุดี
พระโลหิตฤทธิ์ล้ำชำระบาป
ลูกขอกราบประณตบทศรี
องค์ผู้ไถ่เกิดแต่แม่มารีย์
ผู้ซึ่งมีนิรมลผลพระพร
สาธุการแด่องค์พระบิดา
ไหว้วันทาพระจิตมหิศร
องค์ความรักรุจีนิรันดร
ถวายพรตลอดกาลนิรันดร์เทอญ