แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

3a4429912e977c7969d5799b693abf32จงรีบเร่งลุกขึ้นก่อนคืนจาก
เสียงจากปากประกาศกสมานฉันท์
จงตื่นเถิดบุตรแห่งแสงตะวัน
ดูซินั่นสุริยันพลันกลับมา
ปราบเศร้าทุกข์สุขใจให้ความรอด
คนตาบอดเห็นได้ชัดนักหนา
จงชื่นชมยินดีเปรมปรีดา
สาธุการ์สรรเสริญองค์พระทรงชัย
เร่งตระเตรียมตัวไว้ให้พร้อมสรรพ
คอยรอรับพระชุมพามาอยู่ใกล้
จงฟังคำย้ำกล่าวเร้าเตือนใจ
คือสอนให้รับเจ้าแห่งแสงอรุณ
ด้วยบัญญัติพระองค์เป็นความจริง
ในทุกสิ่งพระองค์ทรงนำหนุน
มหาสมุทรสุดหล้าฟ้าค้ำจุน
อีกทั้งคุณธรรมดำเนินไป
อันเงามืดสูญดับลับลางเลือน
เวลาเคลื่อนวันวารผ่านสมัย
มอบชีวิตชิดองค์ทรงเกรียงไกร
ฟ้าอำไพยังยอมนอบน้อมองค์