แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

b8f7c19a74e5e965414af691d2913639จงฟังเสียงกึกก้องร้องประกาศ
โอทวยราษฎร์พระคริสต์ใกล้แล้วหนา
อย่ามัวช้าตื่นเถิดจากนิทรา
รีบเร่งมารับองค์แสงอรุณ
เสียงร้องเตือนเปิดเผยเฉลยว่า
โอวิญญาณ์อย่ามัวหลงว้าวุ่น
จงละความเฉื่อยชามาพึ่งบุญ
เจ้าพระคุณองค์พระจอมราชัน
เชิญพิศดูพระชุมพาที่ข้าคอย
ทรงอ่อนช้อยลงมาจากสวรรค์
เพื่อชำระโทษบาปสาบสูญทัณฑ์
ให้เราหันเข้ามารับอภัย
ครั้นถึงคราจะเสด็จมาปรากฏ
ทรงพระยศสง่างามเฉิดฉาย
โปรดเป็นผู้คุ้มครองผองพาลภัย
พ้นเหตุร้ายคลายเศร้าคราวสิ้นกาล
พระสิริพระเกียรติอันเลิศล้น
มิ่งมงคลพระบิดาศุภศานต์
ร่วมพระบุตรพระจิตนิจกาล
สโมธานร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน