bornchristmas

วันคริสต์มาส เป็นวันหยุดประจำปีของคริสตศาสนิกชน ฉลองในวันที่ 25 ธันวาคม เป็นวันที่มีความสำคัญเพราะเป็นวันสมภพของพระเยซูชาวนาซาเร็ธ การบังเกิดของพระองค์เป็นมาตรฐานในเรื่องของระบบวันเวลาของคริสตศักราช ซึ่งนักประวัติศาสตร์ได้กำหนดขึ้นประมาณ 2 ปี ก่อนคริสตศักราชจริงๆ ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้  วันฉลองนี้มิใช่วันจริงของการบังเกิดมาของพระองค์ แต่อาจจะเป็นการเลือกที่ประจวบเหมาะกับการฉลองพระอาทิตย์ของชาวโรมันในสมัยโบราณ ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ ปี ในวันที่ 25 ธันวาคม

::: อ่านทั้งหมด :::