แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

5 March 17 0087 resize

     วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2017 อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก ได้จัดพิธีเลือกสรร โดยบาทหลวง วินัย ฤทธิบุญไชย แก่ผู้สมัครเป็นคริสตชน ที่เรียนคำสอนมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี 2016 จำนวน 18 ท่าน พร้อมพ่อแม่อุปถัมภ์ของเขา
1 จุฑาพร เสนีย์พิทักษ์ (พ่อ-แม่ทูนหัว - อันนา พรรณิภา สัจจะวัชรสิทธิ์)
2 นิตยา รัตตนงพิสัตย์ (พ่อ-แม่ทูนหัว - มารีอา มะลิ แสงประสิทธิ์)
3 อริสสา ขันติวิริยะเมธิน (พ่อ-แม่ทูนหัว - มารีอา นิรมล สุขวัฒนางกูร)
4 นวรัตน์ กิติยากร ณ อยุธยา (พ่อ-แม่ทูนหัว - อันนา นิลคูหา เภกะนันทน์)
5 อังคณา ยอดเพ็ชร์ (พ่อ-แม่ทูนหัว - มารีอา จิรภา ตุ้มกลีบ)
6 นพรัตน์ ยอดเพ็ชร์ (พ่อ-แม่ทูนหัว  (มารีอา มารุณี จันทร์แต่งผล)
7 อภิชิต เอื้ออริยกุล (พ่อ-แม่ทูนหัว - ยอห์นบัปติสตา จอน วิริยะอรรควุธิ์)
8 วิษณุ แก่นพินิจ (พ่อ-แม่ทูนหัว - อันตน เกียรติศักดิ์ ชีวบัณฑิตย์)
9 ภาคภูมิ สุวัชรชัย (พ่อ-แม่ทูนหัว - ยอแซฟ ทวีศักดิ์ ศรีศุภวัด)
10 ณรงค์เดช บุญขันธ์ (พ่อ-แม่ทูนหัว  (ดอมินิก ซาวีโอ นพพร จรัสศรี)
11 ศุภวัฒน์ ศุภพล (พ่อ-แม่ทูนหัว  - เปาโล สมบัติ งามวงศ์)
12 ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์ (พ่อ-แม่ทูนหัว - หลุยส์ มารี วรวุฒิ จิราสมบัติ)
13 ประพัฒน์ จันทร์แต่งผล (พ่อ-แม่ทูนหัว - แอนโทนี่ นำชัย เล่าเรียนธรรม )
14 ศักยะ ชวลิตวณิชชากร (พ่อ-แม่ทูนหัว - ยอห์น บอสโก พันทกานต์ ศรีวิชัยนันท์)
15 สิทธิสาสน์ ศรีวิพันธ์ (พ่อ-แม่ทูนหัว - เปโตร เอนก สืบสว่างกุล)
16 วัชรี ลิ่มสกุล (พ่อ-แม่ทูนหัว - เทเรซา สิริจิต ไผทสมาน)
17 พลอยพิรุณ กิจเสรีบริรักษ์ (พ่อ-แม่ทูนหัว - เอลีซาเบธ จันทรา จีระวัฒนากิจ)
18 เคน ดำรงกิจการวงศ์ (พ่อ-แม่ทูนหัว - ร็อค สมเจตน์ วรวิทยไพศาล)
     ซึ่งพี่น้องคริสตชนสำรองทั้ง18 ท่านนี้ มีความสมัครใจจะขอเข้ารับศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร ในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ สมโภชปัสกาต่อไป
     พี่น้องคริสตชนสำรองทั้งหมดนี้ได้มีพ่อแม่อุปถัมภ์เพื่อคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือในการดำเนินชีวิตคริสตชนอย่างสมบูรณ์แล้ว และจะมีพิธีพิจารณาความตั้งใจอีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยังถึงความสมัครใจในการเข้าสู่พระศาสนจักรคาทอลิก ในวันที่ 2 เมษายน 2017
     ขอพี่น้องภาวนาเพื่อพวกเขาทั้ง18 คน ในการเรียนรู้และเข้าใจพระคัมภีร์เพื่อจะได้ดำเนินชีวิตคริสตชนได้อย่างเข้มแข็งต่อไป

ประมวลภาพ