แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

newcatholic06วัดนักบุญเปโตร สามพราน    ได้จัดพิธีเลือกสรรผู้สมัครเป็นคริสตชน เมื่อวันอาทิตย์ที่  17  กุมภาพันธ์  2556     ในพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 09.30 น. โดย   คุณพ่อคมสันท์  ยันต์เจริญ  ผู้รับผิดชอบการสอนคำสอน เป็นผู้ประกอบพิธี  ซึ่งมีผู้เข้าพิธีเลือกสรรผู้สมัครเป็นคริสตชน จำนวน  5 คน   พิธีในวันนี้พ่อแม่อุปถัมภ์  ได้ให้การรับรองว่า ผู้สมัครเป็นคริสตชนเหล่านี้  ได้เอาใจใส่มาเรียนคำสอน และ การฟังพระวาจาของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ    ผู้สมัครได้เลือกชื่อนักบุญของตน     คุณพ่อผู้ประกอบพิธี ได้มอบไม้กางเขน  ให้กับผู้สมัครฯ ทุกคน

ประมวลภาพ และรายชื่อผู้รับเลือกสรร