แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

rcia1_19 พิธีเลือกสรรผู้เตรียมเป็นคริสตชน

อาสนวิหารอัสสัมชัญได้จัดพิธีเลือกสรรผู้เตรียมเป็นคริสตชน สำหรับผู้ที่มาเรียนคำสอนสม่ำเสมอ  รู้คำสอนพอสมควร  มีความเชื่อ  ความรัก  มีความประพฤติดีและมีความตั้งใจจะรับศีลศักดิ์สิทธิ์  โดยเขาจะประกาศความตั้งใจอย่างเปิดเผย ในอาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2012 ในพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 08.30 น. ซึ่งมีผู้เข้าพิธีเลือกสรรผู้เตรียมเป็นคริสตชน จำนวน 18 คน พร้อมกับพ่อแม่อุปถัมภ์     ในพิธีนี้เขาจะเลือกนักบุญและพ่อแม่อุปถัมภ์  และในระหว่างพิธีพวกเขาจะได้รับไม้กางเขน
รายชื่อผู้เลือกสรรเตรียมเป็นคริสตชนและพ่อแม่อุปถัมภ์ มีดังนี้

ที่    
นักบุญ – ชื่อ – นามสกุล 
นักบุญ – ชื่อ – นามสกุล พ่อ/แม่อุปถัมภ์
1  
แคทเธอรีน ลาบูเร    ศิริวรรณ  มณีเกษมสุข มารีย์ อิกญาซีโอ วชิรวไล  นาควิโรจน์
2  
คัธริน ลาบูเร    วาสนา  ชนะพันธ์ ฟรังซิสกา พาณี  กิจสมัคร
3  
มารีอา มักดาเลนา    พพาฬพิณญ์  เอ็งสุวรรณ์ หลุยส์ มารี ยัค อรพินท์  ชมจินดา

คัธริน ลาบูเร    กมลมาลย์ เปียงตา อักแนส  สุมิตรา  รักษ์สมบัติศิริ
5     
มาร์ธา    ระเบียบ  พรมโชติ 
มารีอา มุกดา  ลิมปสุข
6  
เทเรซา แห่งพระกุมารเยซู    ทัศนพรรณ  อรุณสกุล 
มารีอา ปราณี  จิตมั่นคง
7     
เซซีลีอา    ธิรางค์  จันทร์รุจิพัฒน์ 
มารีอา กรมัย   สายทุ้ม

มารีอา    กิติยา สนั่นพานิช  
มารีอา นิรมล  สุขวัฒนางกูร
9  
มารีอา    ภวิกา  สุขคตะ มารีอา จิรภา  ตุ้มกลีบ
10  
ยอห์น บอสโก     พันทกานต์  ศรีวิชัยนนท์ ยวง บัปติสตา วศิน  สาทรกิจ
11
เปโตร    ธิตินันท์  กิติสิน ยวง บัปติสตา วศิน  สาทรกิจ
12
ยอห์น บัปติสต์      ปวิตร  บัวคำ ร็อค สมเจตน์  วรวิทย์ไพศาล
13 มีคาแอล      ทรงภพ   เกษมสันต์
ร็อค สมเจตน์  วรวิทย์ไพศาล
14 
ยอห์น      สมรักษ์  มงคลธรรมจร มีคาแอล ณรงค์  พุมาเกรียว
15  
ฟรังซิส เซเวียร์     นิพิฐพนธ์  จันทะเปื้อน  
ดอน บอสโก พิสิษฐ์  จงไพศาลสกุล
16      
เทเรซา แห่งอาวิลลา      พุทธิชา  สาทรกิจ
มารีอา มุกดา  ลิมปสุข
17      
มารีย์ มอนิก    ภาวนา  เสน่ห์ลักขณา
ลูซีอา สุวรรณี  คูรัตน์
18   
มารีย์ เทแรส    ณัฐธชา  เปรมสุวรรณ เซซีลีอา แก้วใจ  กาวทอง