foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

สิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวเกี่ยวกับการศึกษาคาทอลิก                                                                                                                                                                                                 
             ส่วนแรกของคำตอบนี้  “จะทำอย่างไรกับบทบาทของบิดามารดา” บิดามารดาคือผู้นำที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งและเป็นครูของบุตรธิดา. ควรพิจารณาสิ่งนี้เพื่อให้คริสตชนและคนที่ไม่ใช่คริสตชนประหลาดใจ
งานท่วมท้นในการเลี้ยงดูอบรมบุตรที่อยู่ในมือของพ่อแม่
        "บุตรเป็นมรดกที่พระยาเวห์ประทานให้ บุตรหลานเป็นบำเหน็จรางวัลจากพระองค์".(สดุดี 127: 3)
        "บิดา อย่าย้ำสอนจนบุตรขุ่นเคือง แต่จงอบรมสั่งสอนและตักเตือนเขาตามหลักะรรมขององค์พระผู้เป็นเจ้า” (เอเฟซัส 6: 4)

      แต่สอนอะไรพวกเขาดีล่ะ เห็นได้ชัดว่า พระเจ้าทรงจัดการเรื่องนี้.  และก่อนที่จะตอบคำถามนี้ ยังมีอีกคำถามหนึ่งที่จะตอบ คือ "สิ่งใดหรือบุคคลใดสำคัญที่สุดที่เด็กต้องรู้" คำตอบคือ "พระเจ้าเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดที่เด็กต้องรู้". เป้าหมายของพ่อแม่ที่นับถือศาสนาคริสต์สำหรับบุตรธิดาของพวกเขา คือการรู้จักพระเจ้าเป็นส่วนตัว และรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า.ไม่มีสิ่งใดที่จะมีความสำคัญกว่านี้แล้ว
                   ข้อเท็จจริงง่ายๆ  ตอนนี้ให้เราสามารถมองสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสอย่างเฉพาะเจาะจง. พระเจ้าตรัสว่า การศึกษาของเด็กและเยาวชนเป็นกระบวนการวันละ 24 ชั่วโมง,สัปดาห์ละ 7 วันตั้งแต่เกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่. จงสังเกตหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติข้างล่างและบริบทเรื่องนี้.
                    พระเจ้าทรงสอนประชากรของพระองค์ถึงวิธีที่จะดำเนินชีวิตตามที่พวกเขาเตรียมที่จะเข้าสู่แผ่นดินพระสัญญา. การสอนพระวาจาของพ่อแม่เกี่ยวกับพื้นฐานชีวิตประจำวันในทุกสถานการณ์เป็นเรื่องสำคัญ.
“ท่านทั้งหลายจะต้องใส่ถ้อยคำเหล่านี้ของข้าพเจ้าไว้ในใจและในวิญญาณของท่าน ท่านจะต้องผูกไว้ที่มือเป็นเครื่องหมาย คาดไว้ที่หน้าผาก  19ท่านจะต้องพร่ำสอนบรรดาบุตรของท่าน ด้วยถ้อยคำเหล่านี้ทั้งเวลานั่งอยู่ในบ้านและเดินตามถนน ทั้งเวลาไปนอนและตื่นนอน  20ท่านจะต้องเขียนไว้ที่เสาประตูบ้านของท่านและที่ประตูเมือง     21แล้วท่านกับบุตรหลานจะมีชีวิตยืนนานในแผ่นดินที่พระยาห์เวห์ทรงสาบานไว้ว่าจะประทานแก่บรรพบุรุษตราบเท่าที่ท้องฟ้ายังคงอยู่เหนือแผ่นดิน” (ฉธบ.11:18-21)
“จงฝึกเยาวชนในทางที่เขาควรจะเดิน เมื่อเขาชราแล้ว เขาจะไม่หันเหไปจากทางนั้น” (สุภาษิต 22.6)