ทำไมจึงไม่อนุญาตให้เอาชีวิตของตนเองหรือชีวิตของผู้อื่น
พระเจ้าเท่านั้นทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงอยู่เหนือชีวิตและความตาย ยกเว้นในกรณีการป้องกันตนเองหรือผู้อื่นอย่างถูกกฏหมาย ไม่มีผู้ใดอาจฆ่าความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นได้ (2258-2262, 2318-2320)

การโจมตีชีวิตเป็นการกระทำที่ทุราจารขัดกับพระเจ้า ชีวิตมนุษย์นั้นศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งหมายความว่า ชีวิตเป็นของพระเจ้า เป็นสมบัติของพระองค์ แม้แต่ชีวิตของเราเองก็เป็นเพียงการได้รับมอบหมายไว้ให้เรา พระเจ้าทรงเป็นผู้มอบพระพรแห่งชีวิตให้กับเรา พระองค์เท่านั้นที่อาจนำชีวิตกลับคืนไปจากเรา หนังสืออพยพแปลตามตัวอักษรกล่าวว่า “อย่าฆ่าคน” (อพย 20:13)

“ท่านได้ยินคำกล่าวแก่คนโบราณว่า อย่าฆ่าคน ผู้ใดฆ่าคนจะต้องขึ้นศาล แต่เรากล่าวแก่ท่านว่า ทุกคนที่โกรธเคืองพี่น้อง จะต้องขึ้นศาล”
มัทธิว 5:21-22