พระเยซูเจ้าทรงปฏิบัติกับวันสับบาโตอย่างไร
พระเยซูเจ้าทรงปฏิบัติตามวันสับบาโต แต่ในขณะเดียวกันพระองค์ทรงปฏิบัติอย่างเสรี ทรงเป็นผู้มีอำนาจบังคับเหนือวันสับบาโต “วันสับบาโตมีไว้เพื่อมนุษย์มิใช่มนุษย์มีไว้เพื่อวันสับบาโต” (มก2:27) (2173)

ความจริงพระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องสิทธิการรักษาในวันสับบาโต และในการแปลความหมายกฎต่างๆของวันสับบาโตโดยความเมตตากรุณา ก่อให้เกิดภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกสำหรับชาวยิวในสมัยของพระองค์ ในทางหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเมสิยาห์ที่พระเจ้าทรงส่งมา ซึ่งทำให้พระองค์ “เป็นนายเหนือแม้กระทั่งวันสับบาโตด้วย” (มก2:28) มิฉะนั้นพระองค์ทรงเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่ง ในกรณีนี้การกระทำของพระองค์ในวันสับบาโตเป็นบาปขัดกับกฎหมาย