ทำไมพระศาสนจักรจึงประกาศเกี่ยวกับคำถามด้านจริยธรรมและเรื่องจรรยาบรรณส่วนบุคคล
ความเชื่อเป็นวิถีทาง บุคคลหนึ่งเรียนรู้ว่าจะอยู่บนวิถีทางนี้อย่างไร กล่าวคือ การปฏิบัติอย่างไรจึงถูกต้อง และนำไปสู่ชีวิตที่ดีได้อย่างไร ด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำของพระวรสารเท่านั้น อำนาจการสั่งสอนของพระศาสนจักรต้องเตือนประชาชนในเรื่องข้อเรียกร้องของกฎศีลธรรมตามธรรมชาติ (2032-2040,2049-2051)

ไม่มีความจริงสองประการ  อะไรที่เป็นสิทธิมนุษย์อย่างธรรมดาไม่มีผิดพลาดจากมุมมองของคริสตชน  และอะไรที่เป็นสิทธิตามศาสนาคริสต์ไม่สามารถเป็นสิ่งผิดของมนุษย์ธรรมดา ด้วยเหตุนี้พระศาสนจักรจึงต้องสอนอย่างกว้างๆในเรื่องปัญหาทางศีลธรรม

ท่านต้องการเข้ามามีความเชื่อแต่ไม่รู้วิธีหรือ จงเรียนรู้จากผู้ที่ทนทรมานด้วยความสงสัยก่อนหน้าท่าน เลียนแบบอย่างวิธีการกระทำของพวกเขา กระทำทุกอย่างที่ความเชื่อต้องการ ประหนึ่งว่าท่านเป็นผู้มีความเชื่อแล้ว เข้าร่วมในพิธีมิสซา ใช้น้ำเสก เป็นต้น ซึ่งจะไม่มีข้อสงสัยที่จะทำให้ท่านเป็นคนเรียบง่ายและนำท่านไปสู่ความเชื่อ
ไบรเซ ปัสกัลป์
(1588-1651)

ไม่มีอะไรสำคัญมากไปกว่าพิธีกรรม
นักบุญเบเนดิกต์ แห่งนอร์เซีย
(480-547)