พระหรรษทานของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับเสรีภาพของเราอย่างไร
พระหรรษทานของพระเจ้าเป็นการประทานให้อย่างอิสระกับบุคคล  พระหรรษทานแสวงหาและขอร้องเขาให้ตอบรับด้วยเสรีภาพที่สมบูรณ์ พระหรรษทานไม่มีการบังคับ ความรักของพระเจ้าต้องการการยินยอมอย่างอิสระของเรา  (2001-2002, 2022)

บุคคลคนหนึ่งสามารถกล่าวปฏิเสธต่อพระหรรษทานที่มอบให้  อย่างไรก็ตาม พระหรรษทานมิใช่สิ่งภายนอกหรือไม่เกี่ยวพันกับมนุษย์  แต่เป็นสิ่งที่มนุษย์ปรารถนาอย่างแท้จริงจากอิสรภาพที่ลึกที่สุดของเขา  ในการดำเนินการของพระหรรษทานในเรานั้น  พระเจ้าทรงคาดหวังจากการตอบรับอย่างอิสระของมนุษย์

พระนางมารีย์จึงตรัสว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด”
ลูกา 1:38

ทุกคนกระทำบาปและขาดพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า แล้วทุกคนก็ได้รับความชอบธรรมเป็นของประทานโดยทางพระหรรษทาน อาศัยการไถ่กู้เราให้เป็นอิสระในพระคริสตเยซู
โรม 3:23-24