ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคริสตชนกับผู้อื่นแสดงออกได้อย่างไร
คริสตชนมุ่งมั่นที่จะเป็นเพียงแค่โครงสร้างทางสังคม  ส่วนหนึ่งของสิ่งนี้คือวิธีเข้าอย่างทั่วถึงทั้งในด้านสินค้าที่เป็นวัสดุ   สติปัญญา  และในทางจิตใจของโลกนี้ คริสตชนยังทำให้แน่ใจว่าศักดิ์ศรีของมนุษย์ในการทำงานได้รับการเคารพ ซึ่งรวมทั้งการได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรมด้วย การส่งต่อความเชื่อเป็นการกระทำของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับมวลมนุษยชาติด้วยเช่ยกัน  (1939-1942, 1948)

ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นลักษณะเด่นของคริสตชน  การปฏิบัติความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมิใช่เป็นแค่เพียงคำสั่งของเหตุผล  พระเยซูคริสตเจ้า  องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา  ทรงระบุไว้อย่างครบถ้วนกับผู้ยากจนและผู้ต่ำต้อย (มธ 25:40)   การปฏิเสธความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ก็จะเป็นการปฏิเสธพระคริสตเจ้า

หลักของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน (PRINCIPLE OF SOLIDARITY)(มาจากภาษาลาตินว่า solidus แปลว่า หนา หนักแน่น แข็งแรง) หลักของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคำสอนทางด้านสังคมของคาทอลิกนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริม “อารยธรรมแห่งความรัก
(สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์นปอล ที่ 2)