วัดหรือบ้านภาวนาของคริสตชนคืออะไร
วัดหรือบ้านภาวนาของคริสตชน เป็นทั้งเครื่องหมายความเป็นหนึ่งเดียวกันของประชากรในพระศาสนจักร ณ สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง และเป็นสัญลักษณ์ถึงบ้านในสวรรค์ ซึ่งพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับเราทุกคน เราชุมนุมกันในบ้านของพระเจ้า เพื่อสวดภาวนาร่วมกัน หรือภาวนาส่วนตัว และเพื่อเฉลิมฉลองศีลศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลมหาสนิท (1179-1186, 1197-1199)

    “ที่นี่ เรารู้สึกเหมือนสวรรค์” “ที่นี่ เราอยู่ในความเงียบและสำรวมจิตใจ” มีวัดหมายแห่งที่มีบรรยากาศเปี่ยมด้วยการภาวนา เราสัมผัสได้ว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่ที่นี่ ความงดงามของอาคารวัด ทำให้เราคิดถึงความงดงาม ความยิ่งใหญ่และความรักของพระเจ้า วัดมิใช่เป็นพียงก้อนหินสิ่งก่อสร้างที่มอบสารแห่งความเชื่อเท่านั้น แต่ยังเป็นที่ประทับของพระเจ้าผู้ทรงเป็นอยู่อย่างแท้จริงในศีลมหาสนิทบนพระแท่น