พิธีกรรมคืออะไร

พิธีกรรมคืออะไร
    พิธีกรรม คือ การถวายบูชาแด่พระเจ้าอย่างเป็นทางการของพระศาสนจักร (1007-1112)
    พิธีกรรมมิใช่เหตุการณ์ที่ขึ้นกับความคิดดีหรือเพลงไพเราะ ไม่มีผู้ใดคิดประดิษฐ์พิธีกรรมขึ้นมาพิธีกรรมเป็นเรื่องราวที่มีชีวิต ซึ่งพัฒนาเติบโตมาจากความเชื่อนานนับพันปี การถวายบูชามิสซา (พิธีบูชาขอบพระคุณ) เป็นการกระทำที่ศักดิ์สิทธิ์และน่าเคารพ พิธีกรรมเป็นเรื่องน่าตื่นเต้น เมื่อบุคคลหนึ่งรู้สึกว่า พระเจ้าเองทรงประทับอยู่ภายใต้เครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ และบทภาวนาอันทรงคุณค่าซึ่งบ่อยครั้งเป็นบทภาวนาที่เก่าแก่มาก

พิธีกรรม (Liturgy) (ภาษากรีก Leiturgia งานเพื่อชุมชน การบริการรับใช้ ความสำเร็จโดยประชาชนและเพื่อประชาชน) ในธรรมประเพณีของคริสตชน พิธีกรรมหมายถึงประชากรของพระเจ้ามีส่วนร่วมใน “งานของพระเจ้า” การเฉลิมฉลองที่สำคัญที่สุดของพิธีกรรม คือ ศีลมหาสนิท พิธีกรรมอื่นๆ เช่น การเฉลิมฉลองศีลศักดิ์สิทธิ์ประการอื่น การสวดภาวนา การอวยพร และการทำวัตร เป็นลำดับต่อจากศีลมหาสนิท
“พิธีกรรมมิใช่เป็นเพียงการชุมนุมกันของกลุ่มชนที่จัดรูปแบบการเฉลิมฉลองของตนขึ้นเอง...ด้วยเหตุที่เรามีส่วนร่วมกับพระเยซูเจ้าในการปรากฏองค์เฉพาะพระพักตร์พระบิดา เราจึงเป็นทั้งสมาชิกของชุมชนพระศาสนจักรทั่วโลก และเป็นสมาชิกของความเป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์ด้วย ใช่แล้ว ในความหมายนี้ เราจึงมีส่วนร่วมในพิธีกรรมแห่งสวรรค์” พระคาร์ดินัล รัตซิงเกอร์ / สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 พระเจ้าและโลก (In God and the World)
“มีอานุภาพออกมาจากพระองค์ รักษาทุกคนให้หาย” (ลก 6 : 19ข)