ทำไมพระเยซูเจ้าจึงทรงเรียกบรรดาอัครสาวก

ทำไมพระเยซูเจ้าจึงทรงเรียกบรรดาอัครสาวก
    พระเยซูเจ้าทรงมีศิษย์มากมายอยู่ล้อมรอบพระองค์ ทั้งชายและหญิง ในแวดวงคนเหล่านี้ พระองค์ทรงเลือกชายสิบสองคน ซึ่งเรียกว่า อัครสาวก (ลก 6 : 12-21) พระองค์ทรงฝึกฝนบรรดาอัครสาวกเป็นพิเศษ และมอบความไว้วางใจในภาระหน้าที่ต่างๆ “ทรงส่งเขาไปประกาศพระอาณาจักรพระเจ้า และรักษาโรค” (ลก 9 : 2) พระเยซูเจ้าทรงพาอัครสาวกทั้งสิบสองคนไปในงานเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย ซึ่งพระองค์ทรงสั่งพวกเขาว่า “จงทำดังนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด” (ลก 22 : 19ข) (551-553, 567)

    บรรดาอัครสาวกกลายเป็นประจักษ์พยานถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า และเป็นผู้รับประกันความจริงเกี่ยวกับพระองค์ พวกเขาสานต่อพันธกิจของพระองค์ หลังจากที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์แล้ว พวกเขาเลือกผู้สืบทอดงานศาสนบริการ คือ บรรดาพระสังฆราช ในปัจจุบัน ผู้สืบทอดตำแหน่งบรรดาอัครสาวก ใช้อำนาจที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้ พวกท่านปกครอง อบรมสั่งสอน และประกอบพิธีกรรม ความร่วมมือกันของบรรดาอัครสาวกกลายเป็นโคสร้างพื้นฐานสำหรับเอกภาพของพระศาสนจักร (สืบจากบรรดาอัครสาวก)    เปโตรเป็นอัครสาวกที่โดดเด่นในบรรดาสิบสองคนนี้ คือ พระเยซูเจ้าทรงมอบอำนาจพิเศษให้ท่าน “ท่านคือศิลา บนศิลานี้เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา” (มธ 16 : 18) บทบาทหน้าที่พิเศษของเปโตรในท่ามกลางบรรดาอัครสาวก ได้พัฒนามาเป็นหน้าที่ศาสนบริกรของพระสันตะปาปา ->137

“พระเยซูเจ้าทรงเริ่มสอนบรรดาศิษย์ว่า บุตรแห่งมนุษย์จะต้องรับการทรมานอย่างมาก จะถูกบรรดาผู้อาวุโส มหาสมณะและธรรมาจารย์ปฏิเสธ ไม่ยอมรับ (มธ 8 : 31)