ภาวนาเมื่อรู้สึกอยากภาวนา เป็นการเพียงพอหรือไม่
ไม่เพียงพอ ผู้ที่ภาวนาเมื่อรู้สึกอยากภาวนา ไม่ยึดพระเจ้าอย่างจริงจัง และจะทอดทิ้งการภาวนาไป การภาวนาต้องเจริญก้าวหน้าในความสัตย์ซื่อ (2650)