แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดิน (ปฐมกาลบทที่ 1,2)

    ความหมายของความเชื่อในข้อนี้ คือ ความเชื่อที่เรามีต่อพระเจ้าในความเป็น”บิดา” ของพระองค์
    สังเกตคือ คำว่า “สรรพานุภาพ” ซึ่งมาจากคำว่า “สรรพ + อานุภาพ” อันหมายถึงทรงอานุภาพทุกอย่างทุกประการ หรือ จะเรียกว่าทรงฤทธิ์ทุกประการก็ได้     กล่าวคือ พระองค์ทรงกระทำได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มีอะไรที่จะเกินเลยพระปรีชาสามารถของพระองค์ พระองค์ทรงอยู่เหนือความปรีชาสามารถทั้งหลาย เราไม่อาจจะหาผู้ใดมาเปรียบเทียบกับพระองค์ได้
    ส่วนคำ “เนรมิตฟ้าดิน” นั้น มีความหมายถึง ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการบันดาลให้เกิดขึ้นทันทีทันใดไม่ต้องอาศัยตัวช่วยใดๆ ทั้งสิ้น
    คำว่า ฟ้า คือ ทุกสิ่งที่อยู่บนฟ้า ซึ่งในพระคัมภีร์หมายถึงดวงอาทิตย์ ดวงดาวต่างๆ จังมีการกล่าวถึงความสว่าง ฯลฯ เป็นต้น ส่วนคำว่า ดิน คือ หมายรวมถึงทุกสิ่งที่อยู่บนดินและใต้ดินด้วย ในพระคัมภีร์จึงพูดถึงน้ำ ทะเล พืช และสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นนกในอากาศ ปลาในน้ำ สัตว์บกทุกชนิด และที่สำคัญคือ “มนุษย์” ด้วย
    ในข้อความเชื่อนี้ จะเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างมนุษย์ โดยมีการกล่าวถึงการสร้างมนุษย์ของพระเจ้า ในลักษณะเป็นเรื่องราวตามประสามนุษย์ คือ การสร้างมนุษย์คู่แรก อาดัม-เอวา โดยการเล่าถึงรายละเอียดของการสร้างอาดัมว่า ทรงเอาดินมาปั้นเป็นมนุษย์และประทานลมปราณ ให้มีชีวิต จากนั้นก็สร้างเอวาด้วยการเอาส่วนของร่างกายอาดัม (ซี่โครง) มาทำเป็นร่างกายและประทานลมปราณให้มีชีวิต ให้อยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยา ให้มีความสุขทุกอย่าง คืออยู่ในสวนสวรรค์ (สวนเอเดน)
    ซึ่งความหมายก็คือ พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาให้เป็นสิ่งสร้างที่มีคุณค่าสูงส่งที่สุด และดูเหมือนว่าทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาก็เพื่อมนุษย์เพื่อทำให้มนุษย์จะได้มีความเป็นอยู่อย่างดี ให้มนุษย์ปกครองดูแลทุกสิ่งทุกอย่าง
    ที่สำคัญที่สุด คือ พระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาและประทาน “สติปัญญา ความคิด” ให้กับมนุษย์ เหตุนี้มนุษย์จึงสามารถคิด ตัดสินใจ และเลือกกระทำสิ่งต่างๆ ได้ด้วยตัวเองคือ มี มโนธรรม รู้จักแยกแยะสิ่งผิดสิ่งถูก...และที่สำคัญที่สุด คือ สามารถบังคับตนเองได้ ตรงนี้เอง หมายถึง พระองค์ทรงประทาน เสรีภาพ ให้กับมนุษย์ ซึ่งทำให้มนุษย์เป็นสิ่งสร้างที่ประเสริฐที่สุดในบรรดาสิ่งสร้างทั้งหลาย
    ตามพระคัมภีร์เราทราบดีว่า มนุษย์ได้ใช้เสรีภาพอย่างผิดพลาด จึงถูกลงโทษ กล่าวคือ มนุษย์ได้ฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้าด้วยการรับประทานผลไม้จากต้นที่ต้องห้าม หลังจากที่ถูกปีศาจล่อลวง เพราะอยากเป็นใหญ่เท่าพระเจ้า...ถือเป็นบาปจองหอง    ซึ่งเป็นที่มาของความอ่อนแอในมนุษย์ตามมาอีกมากมาย...เหตุนี้มนุษย์ จึงต้องถูกลงโทษด้วยการถูกขับไล่จากสวนสวรรค์ ต้องตกระกำลำบากและต้องตาย
    ถึงตรงนี้เราต้องทราบเสียก่อนว่า ภาพของเรื่องราวการสร้างมนุษย์นี้ เป็นการเล่าเรื่องราวแบบมนุษย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนุษย์เข้าใจได้ในระดับหนึ่งว่า มนุษย์มาจากพระเจ้า ซึ่งถือเป็น “แก่น” ของความเชื่อ ส่วนเรื่องราวที่เล่านั้นเป็นเพียงวิธีที่จะสื่อให้ทราบเท่านั้น มิใช่แก่นของความเชื่อ ดังนั้น เราจะเชื่อตามเรื่องราวที่เล่าว่า มีอาดัม-เอวา จริงๆ มีการทำผิดคำสั่งของพระเป็นเจ้าด้วยการกินผลไม่...หรือไม่ จึงไม่ใช่สิ่งที่เราต้องเชื่อ เพราะพระเป็นเจ้าอาจจะสร้างมนุษย์มาด้วยวิธีใดก็ได้...อาจจะใช้ทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ล ดาร์วินก็ได้ ซึ่งก็มิได้ขัดกับข้อความเชื่อนี้ เพราะไม่ว่ามนุษย์จะวิวัฒนาการมาจากอะไร พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างสิ่งนั้นมาอยู่ดี...
    เช่นเดียวกับคำว่า “สวนสวรรค์” หรือ “สวนเอเดน” นั้น ก็เป็นการสร้างภาพแห่งความสุขที่เข้าใจได้ง่ายๆ ส่วนความเชื่อที่เป็นแก่นแท้ก็คือ “สภาพของการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า”     เมื่อเป็นเช่นนี้ การถูกไล่ออกจากสวนสวรรค์จึงหมายถึง การถูกตัดสัมพันธ์จากพระเจ้า อันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ยากและความตายที่ตามมานั่นเอง
    และนี่เองที่เป็นที่มาของ “บาปกำเนิด” เป็นคำตอบที่ทำให้เราเข้าใจว่าทำไม มนุษย์เราเมื่อเกิดมาทุกคนจึงมี “บาป” ติดตัวมา หมายถึง ทำไมเราจึงมีความโน้มเอียงในการกระทำผิดทำสิ่งที่ไม่ดี        ที่เรียกว่า บาปกำเนิด ก็เพราะว่า มันเป็นผลที่เกิดกับมนุษย์อันสืบเนื่องมาจากการที่บรรพบุรุษของเรากระทำผิด
    ถ้าจะพอให้เข้าใจเรื่องบาปกำเนิดได้บ้าง ก็ให้เราคิดถึง ชีวิตของคนคนหนึ่งที่เคยมีบรรพบุรุษร่ำรวย มีชื่อเสียงเกียรติยศ ยิ่งใหญ่ในสังคม แต่วันหนึ่งเกิด “ล้มละลาย”  จึงพบกับความทุกข์ยากลำบากและแน่นอน ความทุกข์ยากลำบากนั้น มันย่อมมีผลต่อลูกหลานที่เกิดมาภายหลังอย่างไม่ต้องสงสัย
    อย่างไรก็ตาม ด้วยความรักที่พระองค์ทรงมีต่อมนุษย์ที่ทรงสร้างมานี้ พระองค์ทรงรักมนุษย์อยู่แม้พวกเขาจะทำผิดและถูกลงโทษ...พระองค์จึงทรงประทาน “พันธสัญญา” ที่จะประทานพระผู้กอบกู้มนุษย์ ให้พ้นจากความทุกข์ยากและความตาย กล่าวคือ พระองค์จะทรงให้มีผู้หนึ่งมานำมนุษย์กลับไปเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์อีกครั้งหนึ่ง

ที่มา : หนังสือ หลักธรรมคำสอนคาทอลิก (คุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม)

E-Book แผนกคริสตศาสนธรรม อัคสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ประชาสัมพันธ์

สมณลิขิตในรูปแบบพระสมณอัตตาณัติ (Motu Proprio) โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
สมณลิขิตในรูปแบบพระสมณอัตตาณัติ (Motu Proprio) โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส "ศาสนบริกรดั้งเดิม" ในการจัดตั้งศาสนบริกรครูคำสอน
แนวปฏิบัติการจัดพิธีภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับและพิธีปลงศพสำหรับคริสตชนคาทอลิกในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19
แนวปฏิบัติการจัดพิธีภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับและพิธีปลงศพสำหรับคริสตชนคาทอลิกในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รำพึงพระวาจาประจำวัน

วันอังคาร สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 7:6, 12-14) เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า “อย่าให้ของศักดิ์สิทธิ์แก่สุนัข อย่าโยนไข่มุกให้สุกรเพราะมันจะเหยียบย่ำทำให้เสียของ และหันมากัดท่านอีกด้วย” “ท่านอยากให้เขาทำกับท่านอย่างไร ก็จงทำกับเขาอย่างนั้นเถิด นี่คือธรรมบัญญัติและคำสอนของบรรดาประกาศก จงเข้าทางประตูแคบ เพราะประตูและทางที่นำไปสู่หายนะนั้นกว้างขวาง คนที่เข้าทางนี้มีจำนวนมาก แต่ประตูและทางซึ่งนำไปสู่ชีวิตนั้นคับแคบ...
Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 22มิถุนายน “เมื่อท่านอธิษฐานภาวนา จงอย่าพูดซ้ำเหมือนคนต่างศาสนา” (มธ 6 : 7) จงสวดภาวนาเท่าที่ท่านจะสามารถทำได้ บทไตร่ตรอง มารดาของข้าพเจ้ามีบทสวดภาวนาประจำวันของท่านอยู่ชุดหนึ่ง ส่วนบิดาของข้าพเจ้าจะสวดภานาแบบเงียบ ๆ และดูเป็นธรรมชาติมาก...
21 มิถุนายน ระลึกถึง นักบุญหลุยส์ คอนซากา นักบวช (St. Aloysius Gonzaga, Religious, memorial) นักบุญหลุยส์เป็นบุตรชายคนโตของมาร์ควิส เฟอร์ดินานด์ แห่ง คอนซากา (Marquis Ferdinand of Gonzaga) ซึ่งเป็นดยุคของเมือง...
วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 7:1-5) อย่าตัดสินเขา แล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่าน ท่านตัดสินเขาอย่างไร พระเจ้าจะทรงตัดสินท่านอย่างนั้น ท่านใช้ทะนานใดตวงให้เขา พระเจ้าจะทรงใช้ทะนานนั้นตวงให้ท่าน ทำไมท่านจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่น้อง แต่ไม่สังเกตเห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเลย ท่านจะกล่าวแก่พี่น้องได้อย่างไรว่า ‘ปล่อยให้ฉันเขี่ยเศษฟางออกจากดวงตาของท่านเถิด’ ขณะที่มีท่อนซุงอยู่ในดวงตาของท่าน ท่านคนหน้าซื่อใจคดเอ๋ย จงเอาท่อนซุงออกจากดวงตาของท่านก่อนเถิด...
Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 21 มิถุนายน “ขอให้ท่านอดทนต่อความโง่เขลาของข้าพเจ้าสักเล็กน้อย”...
วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก (มก 4:35-41) เย็นวันเดียวกันนั้น พระเยซูเจ้าตรัสสั่งบรรดาศิษย์ว่า “เราจงข้ามไปทะเลสาบฝั่งโน้นกันเถิด”...
Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 20 มิถุนายน “เพราะทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ใด...

ประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีสากลภาพหรือคาทอลิก
830 คำว่า “คาทอลิก” มีความหมายว่า “สากล”...
ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีศักดิ์สิทธิภาพ
823 “เรามีความเชื่อว่าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์โดยไม่เสื่อมคลาย...
ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีเอกภาพ
815 อะไรเป็นสายสัมพันธ์ของเอกภาพนี้...
อะไรเป็นเครื่องหมายที่สำคัญๆของพระศาสนจักร
811 “นี่คือพระศาสนจักรหนึ่งเดียวของพระคริสตเจ้า...

ช่วงเวลาสั้นๆ กับพระเจ้า

พระวาจาหนุนใจ - ความมานะอุตสาหะ ความมุ่งมั่น
ฮบ. 10:10 โดยพระประสงค์นี้เองเราทั้งหลายได้รับความศักดิ์สิทธิ์ เดชะการถวายพระวรกายของพระองค์เป็นการบูชาที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงกระทำแต่เพียงครั้งเดียวโดยมีผลตลอดไป กท. 5:1 พระคริสตเจ้าทรงปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระแล้ว ฉะนั้น จงยืนหยัดมั่นคง และอย่าเข้าเทียมแอกเป็นทาสอีกเลย รม. 8:38-39 เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไม่ว่าความตายหรือชีวิต ไม่ว่าทูตสวรรค์หรือผู้มีอำนาจปกครอง...
พระวาจาหนุนใจ - ความสงบ สันติ
พระวาจาหนุนใจ - ความสงบ...
พระวาจาหนุนใจ - ความเพียรทน
ลก. 8:15 ส่วนเมล็ดที่ตกในที่ดินดีหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาด้วยใจดีเลิศ...
พระวาจาแห่งปรีชาญาณสำหรับเยาวชน - ฝึกควบคุมตนเอง
อฟ. 4:29 ​จง​อย่า​พูด​คำ​เลวร้าย​ใดๆ...

คำถามที่เด็กๆ อยากรู้เกี่ยวกับพระเจ้า

homily
บทเทศน์ คือคำอธิบายโดยสรุปเกี่ยวกับความหมายของบทอ่านจากพระคัมภีร์ในพิธีบูชาขอบพระคุณ
Holy Week
สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ คือเวลาหนึ่งสัปดาห์ก่อนสมโภชปัสกา เริ่มต้นด้วยวันอาทิตย์ใบลาน ในระหว่างสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์เราระลึกว่า พระเยซูเจ้าทรงรับทนทุกข์ทรมานและสิ้นพระชนม์เพื่อเรา
holy water
น้ำเสก คือน้ำที่ได้รับการเสกโดยพระสงฆ์ บรรดาคริสตชนใช้น้ำเสกเพื่อเตือนใจให้ระลึกถึงศีลล้างบาปที่พวกเขาได้รับ
Holy Thursday
วันพฤหัสฯ ศักดิ์สิทธิ์คือวันพฤหัสบดีก่อนวันสมโภชปัสกา เป็นวันที่พระเยซูเจ้าทรงร่วมรับประทานอาหารค่ำมื้อสุดท้ายกับเพื่อนๆ...
Holy Spirit
พระจิตเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยที่พระเยซูเจ้าทรงสัญญาไว้ว่าจะส่งมายังบรรดาเพื่อนๆ ของพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จกลับไปหาพระบิดาเจ้าในสวรรค์ พระจิตเจ้าทรงเป็นพระบุคคลที่สามในพระตรีเอกภาพ

สุขใจไปกับวันพระเจ้า

สุขใจไปกับวันพระเจ้า สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา (ปี B)
วีดีทัศน์ พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก มก 4:35-41 ดาวน์โหลด สุขใจไปกับวันพระเจ้า วันอาทิตย์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา (ปี B) pdf

นักบุญโยเซฟ

นักบุญโยเซฟ ผู้ปลอบโยนผู้ประสบความทุกข์ยาก
บางครั้งชีวิตก็ไม่เป็นไปตามที่เราหวัง แม้ว่าเราจะซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า เมื่อถึงจุดหนึ่งปัญหาก็จะเข้ามาในชีวิตของเรา โยเซฟเข้าใจในเรื่องนี้ และท่านก็ให้ความหวังและการปลอบโยนแก่ผู้คนเมื่อพวกเขาเจ็บปวด โยเซฟต้องเผชิญกับความยุ่งยากและสิ่งที่ไม่คาดคิดในชีวิตของท่าน ตอนที่ท่านหมั้นกับมารีย์...
นักบุญโยเซฟ ผู้ช่วยชีวิตคนบาป
เรื่องราวทั้งหมดที่เรารู้เกี่ยวกับโยเซฟคือ...
นักบุญโยเซฟ ผู้ปลอบโยนคนยากจน
โยเซฟรู้ดีถึงความยากจน...

CCBKK Channel

find us on youtube

Facebook CCBKK

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

พระวาจาแห่งคุณธรรม

jit22

สถิติเยี่ยมชม (22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
5986
12857
18843
268329
332802
21959782
Your IP: 3.235.179.79
2021-06-21 17:36

สถานะการเยี่ยมชม

มี 115 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์