foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

QA135

777      คำว่า “Ecclesia” (พระศาสนจักร) แปลว่า “การเรียกมาชุมนุมกัน” หมายถึงชุมชนของผู้ที่พระวาจาของพระเจ้าเรียกมารวมกันเพื่อทำให้เป็นประชากรของพระเจ้า คนเหล่านี้ได้รับพระกายของพระคริสตเจ้าเป็นอาหาร จึงกลับเป็นพระกายของพระคริสตเจ้าไปด้วย

804      ผู้หนึ่งเข้ามาอยู่ในประชากรของพระเจ้าโดยความเชื่อและศีลล้างบาป “มนุษย์ทุกคนได้รับเรียกให้เข้ามาอยู่ในประชากรใหม่ของพระเจ้า” เพื่อ “มวลมนุษย์จะได้มารวมกันเป็นครอบครัวและประชากรเดียวกันของพระเจ้า” ในพระคริสตเจ้า

815     อะไรเป็นสายสัมพันธ์ของเอกภาพนี้? เหนือสิ่งใดทั้งหมดก็คือความรักซึ่ง “รวมเราไว้เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์” (คส 3:14) แต่เอกภาพของพระศาสนจักรซึ่งกำลังเดินทางอยู่ในโลกนี้ยังขึ้นอยู่กับสายสัมพันธ์ที่เราแลเห็นได้อีกด้วย คือ

           - การประกาศความเชื่อหนึ่งเดียวที่ได้รับมาจากบรรดาอัครสาวก

           - การเฉลิมฉลองคารวกิจต่อพระเจ้า โดยเฉพาะการประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ

           - การสืบทอดจากบรรดาอัครสาวกทางศีลบวช ซึ่งคอยพยุงความสามัคคีเสมือนพี่น้องของครอบครัวของพระเจ้า

 816     “นี่คือพระศาสนจักรหนึ่งเดียวของพระคริสตเจ้า[…] ซึ่งพระผู้ไถ่ของเราเมื่อทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้ว ทรงมอบให้เปโตรเป็นผู้อภิบาลดูแล ทรงมอบให้ท่านและอัครสาวกคนอื่นๆ เป็นผู้เผยแผ่และปกครองดูแล […] พระศาสนจักรซึ่งถูกสถาปนาจัดให้เป็นสังคมที่มีระเบียบนี้ยังคงอยู่ในพระศาสนจักรคาทอลิกซึ่งมีผู้สืบตำแหน่งจากเปโตรและบรรดาพระสังฆราชที่มีความสัมพันธ์กับท่านเป็นผู้ปกครองดูแล”

               พระกฤษฎีกาที่กล่าวถึงคริสตศาสนิกสัมพันธ์ของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ให้คำอธิบายว่า “อาศัยพระศาสนจักรคาทอลิกหนึ่งเดียวของพระคริสตเจ้า ซึ่งเป็น ‘ความช่วยเหลือนำความรอดพ้นมาให้มวลมนุษย์’ นี้ ทุกคนอาจเข้าถึงเครื่องมือทุกอย่างที่นำความรอดพ้นมาให้ได้ เราเชื่อว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบขุมทรัพย์ทุกอย่างของพันธสัญญาใหม่ไว้กับคณะอัครสาวกที่มีเปโตรเป็นประมุข ทุกคนจำเป็นต้องเข้ามารวมเป็นเสมือนร่างกายเดียวกันอย่างสมบูรณ์เพื่อสถาปนาพระกายหนึ่งเดียวของพระคริสตเจ้าในโลกนี้ ทุกคนล้วนเป็นสมาชิกของประชากรของพระเจ้าแล้วโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง”