foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

QA94

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก CCC ข้อ 525 พระเยซูเจ้าทรงสมภพในคอกสัตว์ต่ำต้อย จากครอบครัวยากจน บรรดาคนเลี้ยงแกะธรรมดาเป็นพยานรู้เห็นเหตุการณ์นี้ แต่พระสิริรุ่งโรจน์จากสวรรค์ปรากฏมาในความยากจนเช่นนี้ พระศาสนจักรจึงยังคงขับร้องของคืนนี้ต่อมาไม่หยุดว่า “วันนี้พระนางพรหมจารีทรงประสูติพระเจ้าสูงสุด แผ่นดินถวายถ้ำแก่พระผู้ที่มนุษย์ไม่อาจเข้าถึงได้ บรรดาทูตสวรรค์ถวายเกียรติแด่พระองค์พร้อมกับบรรดาผู้เลี้ยงแกะ บรรดาโหราจารย์เดินทางมาพร้อมกับดวงดาว เพราะพระกุมารน้อย ทรงสมภพเพื่อเรา พระองค์ทรงเป็นพระเจ้านิรันดร”