foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

QA60

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก CCC ข้อ 399 พระคัมภีร์แสดงให้เห็นผลของการไม่เชื่อฟังครั้งแรกนี้ อาดัมและเอวาสูญเสียพระหรรษทานความศักดิ์สิทธิ์ดั้งเดิมทันที เขากลัวพระเจ้าที่เขามีภาพลักษณ์ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพระองค์ – คิดว่าพระองค์ทรงหวงแหนอภิสิทธิ์ส่วนพระองค์

ข้อ 400 ความกลมกลืนที่เป็นสภาพแวดล้อมของมนุษย์เนื่องมาจากความชอบธรรมดั้งเดิมถูกทำลาย สมรรถนะที่จิตวิญญาณจะควบคุมร่างกายต้องพังทลายลง การอยู่ร่วมกันของชายกับหญิงตกอยู่ในความตรึงเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างเขาทั้งสองคนจะมีลักษณะของความใคร่และการเป็นนายปกครอง ความกลมกลืนกับสิ่งสร้างก็ถูกทำลายลง สิ่งสร้างที่เรามองเห็นกลายเป็นสิ่งที่แตกต่างและเป็นศัตรูกับมนุษย์ เพราะมนุษย์สิ่งสร้างทั้งหลายจึงตกเป็นทาสของความเสื่อมสลาย ในที่สุด ผลของการไม่เชื่อฟังที่พระเจ้าตรัสล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจน ก็จะเกิดขึ้นจริงมนุษย์จะกลับเป็นฝุ่นดิน เพราะเขาถูกปั้นมาจากดิน ความตายจึงเข้ามาในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

ข้อ 416 เมื่ออาดัม ในฐานะมนุษย์คนแรก ทำบาป เขาก็ได้สูญเสียความศักดิ์สิทธิ์และความชอบธรรมดั้งเดิมที่เขาได้รับจากพระเจ้า ไม่ใช่สำหรับตนเองเท่านั้น แต่สำหรับมวลมนุษย์ด้วย

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก CCC ข้อ 399 พระคัมภีร์แสดงให้เห็นผลของการไม่เชื่อฟังครั้งแรกนี้ อาดัมและเอวาสูญเสียพระหรรษทานความศักดิ์สิทธิ์ดั้งเดิมทันที เขากลัวพระเจ้าที่เขามีภาพลักษณ์ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพระองค์ – คิดว่าพระองค์ทรงหวงแหนอภิสิทธิ์ส่วนพระองค์

ข้อ 400 ความกลมกลืนที่เป็นสภาพแวดล้อมของมนุษย์เนื่องมาจากความชอบธรรมดั้งเดิมถูกทำลาย สมรรถนะที่จิตวิญญาณจะควบคุมร่างกายต้องพังทลายลง การอยู่ร่วมกันของชายกับหญิงตกอยู่ในความตรึงเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างเขาทั้งสองคนจะมีลักษณะของความใคร่และการเป็นนายปกครอง ความกลมกลืนกับสิ่งสร้างก็ถูกทำลายลง สิ่งสร้างที่เรามองเห็นกลายเป็นสิ่งที่แตกต่างและเป็นศัตรูกับมนุษย์ เพราะมนุษย์สิ่งสร้างทั้งหลายจึงตกเป็นทาสของความเสื่อมสลาย ในที่สุด ผลของการไม่เชื่อฟังที่พระเจ้าตรัสล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจน ก็จะเกิดขึ้นจริงมนุษย์จะกลับเป็นฝุ่นดิน เพราะเขาถูกปั้นมาจากดิน ความตายจึงเข้ามาในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

ข้อ 416 เมื่ออาดัม ในฐานะมนุษย์คนแรก ทำบาป เขาก็ได้สูญเสียความศักดิ์สิทธิ์และความชอบธรรมดั้งเดิมที่เขาได้รับจากพระเจ้า ไม่ใช่สำหรับตนเองเท่านั้น แต่สำหรับมวลมนุษย์ด้วย