แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

11aa

ข้อ 208 มนุษย์รู้สำนึกถึงความเล็กน้อยต่ำต้อยของตนเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าผู้น่าหลงใหลและลึกลับนี้เมื่ออยู่หน้าพุ่มไม้ที่ลุกเป็นไฟ โมเสสถอดรองเท้าและใช้ผ้าคลุมใบหน้าไว้ต่อหน้าความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า เมื่ออยู่ต่อหน้าพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง ประกาศกอิสยาห์ต้องร้องออกมาว่า “วิบัติจงเกิดแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าพินาศแล้ว เพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากมีมลทิน" (อสย 6:5) เมื่อเห็นเครื่องหมายอัศจรรย์ที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำ เปโตรต้องร้องออกมาว่า “โปรดไปจากข้าพเจ้าเสียเถิด พระเจ้าข้า เพราะข้าพเจ้าเป็นคนบาป” (ลก 5:8) แต่เพราะพระเจ้าทรงความศักดิ์สิทธิ์ พระองค์จึงทรงให้อภัยแก่มนุษย์ซึ่งยอมรับว่าตนเป็นคนบาปเฉพาะพระพักตร์พระองค์ได้ “เราจะไม่ลงอาญาตามที่เราโกรธจัด [....] เพราะเราเป็นพระเจ้า มิใช่มนุษย์ เราเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ในหมู่ท่าน” (ฮชย 11:9) ยอหน์ อัครสาวกจะกล่าวเช่นเดียวกันว่า “เราจะมั่นใจเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ แม้ใจของเราอาจจะยังกล่าวโทษเราอยู่ก็ตาม เพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าใจของเราและทรงล่วงรู้ทุกสิ่ง” (1ยน 3:19-20)

ข้อ 212 ตลอดเวลาหลายศตวรรษต่อมา ความเชื่อของอิสราเอลจึงอธิบายความหมายยิ่งใหญ่ของพระนามนี้ และเข้าใจได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น พระเจ้ามีเพียงหนึ่งเดียวและนอกจากพระองค์แล้วไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีก พระองค์ทรงอยู่เหนือโลกและประวัติศาสตร์ ทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน “สิ่งเหล่านี้จะผ่านพ้นไป แต่พระองค์จะยังทรงดำรงอยู่ สิ่งต่างๆ จะผุกร่อนไปเหมือนเสื้อผ้า [....] แต่พระองค์ไม่ทรงเปลี่ยนแปรเลย และปีของพระองค์ก็ไม่มีวันสิ้นสุด (สดด 102:26-27) “พระองค์ไม่ทรงเปลี่ยนแปลง ไม่ทรงมีแม้แต่เงาแห่งความแปรปรวนใดๆ” (ยก 1:17) พระองค์ทรงเป็น “ผู้เป็น”ตั้งแต่นิรันดรตลอดไปชั่วนิรันดร และยังทรงซื่อสัตย์ต่อพระองค์เองและต่อพระสัญญาเช่นนี้เสมอตลอดไป

ข้อ 276 พระศาสนจักรเชื่อคำยืนยันของพระคัมภีร์ ถวายคำอธิษฐานภาวนาต่อ “พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพสถิตนิรันดร” (ภาษาละตินว่า “Omnipotens sempiterne Deus….”) โดยเชื่อมั่นว่า “ไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าจะทรงกระทำไม่ได้” (ลก 1:37)

ข้อ 300 พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เหนือพระราชกิจทุกสิ่งที่ทรงกระทำ136 “คำสรรเสริญพระองค์ขึ้นไปถึงฟากฟ้า”(สดด 8:1) “ความยิ่งใหญ่ของพระองค์เกินกว่าจะหยั่งรู้ได้” (สดด 145:3) แต่เพราะพระผู้เนรมิตสร้างนี้ทรงยิ่งใหญ่ทรงอิสระเสรี ทรงเป็นปฐมเหตุของทุกสิ่งที่มีความเป็นอยู่ พระองค์จึงประทับอยู่ในส่วนลึกที่สุดของทุกสิ่งที่ทรงเนรมิตสร้างขึ้น “เรามีชีวิต เคลื่อนไหวและมีความเป็นอยู่ในพระองค์” (กจ 17:28) ดังที่นักบุญออกัสตินกล่าวไว้ว่า “พระองค์ประทับอยู่ลึกกว่าจุดลึกที่สุด และสูงกว่าส่วนสูงที่สุดของข้าพเจ้า

ข้อ 2828 “โปรดประทานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย” วลีที่ไพเราะนี้สะท้อนความไว้วางใจของบุตรที่หวังจะได้รับทุกสิ่ง จากพระบิดา “ผู้โปรดให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นเหนือคนดีและคนชั่ว โปรดให้ฝนตกเหนือคนชอบธรรมและคนอธรรม” (มธ.5:45) และประทาน “อาหารแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายในยามต้องการ” (สดด 104:27) พระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้วอนขอสิ่งนี้ คำวอนขอนี้ถวายพระเกียรติแด่พระบิดาของเราอย่างแท้จริง เพราะยอมรับว่าพระองค์ทรงความดีเพียงใดเหนือความดีทั้งปวง

E-Book แผนกคริสตศาสนธรรม อัคสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ประชาสัมพันธ์

สมณลิขิตในรูปแบบพระสมณอัตตาณัติ (Motu Proprio) โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
สมณลิขิตในรูปแบบพระสมณอัตตาณัติ (Motu Proprio) โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส "ศาสนบริกรดั้งเดิม" ในการจัดตั้งศาสนบริกรครูคำสอน
แนวปฏิบัติการจัดพิธีภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับและพิธีปลงศพสำหรับคริสตชนคาทอลิกในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19
แนวปฏิบัติการจัดพิธีภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับและพิธีปลงศพสำหรับคริสตชนคาทอลิกในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รำพึงพระวาจาประจำวัน

วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน 6:24-35) เมื่อประชาชนเห็นว่าทั้งพระเยซูเจ้า และบรรดาศิษย์ไม่อยู่ที่นั่นแล้ว ก็ลงเรือ มุ่งไปที่เมืองคาเปอรนาอุมเพื่อตามหาพระเยซูเจ้า เมื่อพบพระองค์ที่ฝั่งตรงข้าม จึงทูลถามว่า “พระอาจารย์ ท่านมาที่นี่เมื่อไร” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านแสวงหาเรา มิใช่เพราะได้เห็นเครื่องหมายอัศจรรย์ แต่เพราะได้กินขนมปังจนอิ่ม อย่าขวนขวายหาอาหารที่กินแล้วเสื่อมสลายไป...
Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 1 สิงหาคม “เขาไม่จำเป็นต้องไปจากที่นี่ ท่านทั้งหลายจงหาอาหารให้เขากินเถิด ” (มธ 14 : 16) จงมีที่ว่างเผื่อไว้บนโต๊ะด้วย บทไตร่ตรอง ข้าพเจ้าคิดว่า บทภาวนาก่อนอาหารของคนอเมริกันนั้นมีอยู่ตอนหนึ่งที่น่าสนใจมาก...
ข้อคิดข้อรำพึง อาทิตย์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา ปี B “เราเป็นปังแห่งชีวิต” มีชายขี้เมาคนหนึ่ง เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วย นิสัยชอบดื่มเมามายของเขาทำให้ภรรยาและลูกๆ ต้องทนทุกข์ทรมานมาก เขาใช้เงินทั้งหมดไปกับการดื่ม แต่มาวันหนึ่ง เขาได้ไปฟื้นฟูจิตใจ กลับใจมาเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า และเลิกดื่มอีกต่อไป สองสามเดือนต่อมา ขณะที่เดินไปตามถนน เขาพบเพื่อนที่เคยร่วมวงดื่มกันมาก่อน เพื่อนถามว่า...
วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 14:1-12) เวลานั้น กษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูเจ้า จึงตรัสกับข้าราชบริพารว่า “คนนี้คือยอห์นผู้ทำพิธีล้างที่กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย ดังนั้นเขาจึงมีอำนาจทำอัศจรรย์ได้” กษัตริย์เฮโรดทรงสั่งให้จับกุมยอห์นล่ามโซ่และขังคุกไว้ เพราะเรื่องของนางเฮโรเดียส ภรรยาของฟีลิปพระอนุชา ยอห์นเคยทูลกษัตริย์เฮโรดว่า “ไม่ถูกต้องที่พระองค์ทรงรับนางมาเป็นมเหสี” กษัตริย์เฮโรดต้องการจะฆ่ายอห์น แต่ทรงเกรงประชาชน เพราะประชาชนคิดว่ายอห์นเป็นประกาศก...
Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 31 กรกฏาคม “พงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ๋ยเราจะทำกับท่านอย่างที่ช่างปั้นหม้อคนนี้ทำไม่ได้หรือ”...
วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 13:54-58) เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จมายังถิ่นกำเนิดของพระองค์ ทรงสั่งสอนในศาลาธรรมของชาวยิว...
Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 30 กรกฏาคม “จงระวังบรรดาธรรมาจารย์ที่ชอบสวมเสื้อยาวเดินไปมา...
วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน 11:19-27) ชาวยิวจำนวนมากมาหามารธาและมารีย์เพื่อปลอบใจนางในการตายของพี่ชาย เมื่อมารธารู้ว่าพระเยซูเจ้ากำลังเสด็จมา นางก็ออกไปรับเสด็จ...

สื่อการสอน เกมคำสอน เกมพระคัมภีร์ ออนไลน์

สื่อคำสอน บิชอปคาทอลิกและเขตปกครอง 11 สังฆมณฑล ในประเทศไทย
สื่อการเรียนการสอนเรื่อง บิชอปคาทอลิกและเขตปกครอง 11 สังฆมณฑล ในประเทศไทย กิจกรรมที่ 1 แผนที่ ท่านเพียงแต่แตะที่รูปอาสนวิหาร ท่านก็จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสังฆมณฑลนั้นๆ กิจกรรมที่ 2 เกมจับคู่ 11 สังฆมณฑลแห่งประเทศไทย กิจกรรมที่ 3 เกมตอบคำถาม บิชอป 11 สังฆมณฑลแห่งประเทศไทย

สุขใจไปกับวันพระเจ้า

สุขใจไปกับวันพระเจ้า สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา (ปี B) ออนไลน์
กิจกรรมออนไลน์ สุขใจไปกับวันพระเจ้าในสัปดาห์นี้มีด้วยกัน 2 กิจกรรม คือ 1. เกม เรียงประโยคใหม่ให้ถูกต้อง บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน 6:24-35) 2. เกม แฮงค์แมน บทอ่านจากหนังสืออพยพ...
สุขใจไปกับวันพระเจ้า สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา (ปี B) ออนไลน์
วีดีทัศน์ประกอบพระวรสารนักบุญมาระโก มก 6:30-34 กิจกรรมออนไลน์ สุขใจไปกับวันพระเจ้าในสัปดาห์นี้มีด้วยกัน...
สุขใจไปกับวันพระเจ้า สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา (ปี B)ออนไลน์
วีดีทัศน์ประกอบพระวรสารนักบุญมาระโก มก 6:7-13 กิจกรรมออนไลน์ สุขใจไปกับวันพระเจ้าในสัปดาห์นี้มีด้วยกัน...

ประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีสากลภาพหรือคาทอลิก
830 คำว่า “คาทอลิก” มีความหมายว่า “สากล”...
ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีศักดิ์สิทธิภาพ
823 “เรามีความเชื่อว่าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์โดยไม่เสื่อมคลาย...
ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีเอกภาพ
815 อะไรเป็นสายสัมพันธ์ของเอกภาพนี้...
อะไรเป็นเครื่องหมายที่สำคัญๆของพระศาสนจักร
811 “นี่คือพระศาสนจักรหนึ่งเดียวของพระคริสตเจ้า...

คำถามที่เด็กๆ อยากรู้เกี่ยวกับพระเจ้า

Jesus, the Christ
พระนาม เยซู หมายความว่า “พระเจ้าทรงช่วยให้รอดพ้น” เป็นพระนามซึ่งทูตสวรรค์คาเบรียลทูลพระนางมารีย์ให้ตั้งเป็นพระนามของพระบุตรของพระนาง พระบุตรของพระเจ้า บรรดาผู้ติดตามพระองค์เพิ่มเติมคำว่า...
Jerusalem
กรุงเยรูซาเล็ม ดังที่รู้จักกันในนามว่า ศิโยน เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของประชากรของพระยาห์เวห์ กรุงเยรูซาเล็ม เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของบรรดาคริสตชนด้วย เหตุว่าพระเยซูเจ้าทรงเจริญชีวิตเป็นเวลานานที่นั่น...
inspiration
คำว่า การดลใจ หมายความว่า...
incense
กำยานคือ การผสมผสานของกลิ่นหอมและเครื่องเทศซึ่งส่งควันที่มีกลิ่นหอมหวาน ปกติจะใช้กำยานเมื่อมีการสวดภาวนา...

ช่วงเวลาสั้นๆ กับพระเจ้า

พระวาจาหนุนใจ - การภาวนา
มธ. 6:6-7 ส่วนท่าน เมื่ออธิษฐานภาวนา จงเข้าไปในห้องส่วนตัว ปิดประตู อธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้สถิตอยู่ทั่วทุกแห่ง แล้วพระบิดาของท่านผู้ทรงหยั่งรู้ทุกสิ่งจะประทานบำเหน็จให้ท่าน เมื่อท่านอธิษฐานภาวนา จงอย่าพูดซ้ำเหมือนคนต่างศาสนา เขาคิดว่าถ้าเขาพูดมากพระเจ้าจะทรงสดับฟัง กจ. 6:4 ส่วนเราจะอุทิศตนอธิษฐานภาวนาและประกาศพระวาจา รม....
พระวาจาหนุนใจ - ความมานะอุตสาหะ ความมุ่งมั่น
ฮบ. 10:10 โดยพระประสงค์นี้เองเราทั้งหลายได้รับความศักดิ์สิทธิ์...
พระวาจาหนุนใจ - ความสงบ สันติ
พระวาจาหนุนใจ - ความสงบ...
พระวาจาหนุนใจ - ความเพียรทน
ลก. 8:15 ส่วนเมล็ดที่ตกในที่ดินดีหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาด้วยใจดีเลิศ...

นักบุญโยเซฟ

นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของผู้กำลังจะสิ้นใจ
เมื่อเราพูดถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้ว โยเซฟเป็นบุคคลหนึ่งที่สิ้นใจอย่างศักดิ์สิทธิ์ในบรรดาคนเหล่านั้น เราไม่รู้แน่ชัดว่าท่านสิ้นใจเมื่อใด แต่เรารู้ว่ามีใครบ้างที่อยู่เคียงข้างท่าน พระเยซูเจ้าและพระนางมารีย์พรหมจารีย์อยู่เคียงข้างท่าน กุมมือท่านไว้และเตือนใจท่านให้วางใจในพระเจ้า ช่างสงบยิ่งนัก...
นักบุญโยเซฟ ผู้ปลอบโยนผู้ประสบความทุกข์ยาก
บางครั้งชีวิตก็ไม่เป็นไปตามที่เราหวัง...

CCBKK Channel

find us on youtube

Facebook CCBKK

ไบเบิลไดอารี่ เดือนสิงหาคม

BD 2021 front re

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

พระวาจาแห่งคุณธรรม

jit22

สถิติเยี่ยมชม (22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1492
9231
1492
1492
318031
22385304
Your IP: 34.226.244.254
2021-08-01 05:01

สถานะการเยี่ยมชม

มี 122 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์