foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ความบริสุทธิ์คืออะไร (2337-2338)
ความบริสุทธิ์คือความครบถ้วนในแง่บวกเรื่องเพศของบุคคล เรื่องเพศกลายเป็นเรื่องของมนุษย์อย่างแท้จริง เมื่อถูกรวมเข้าด้วยกันในทางที่ถูกต้องในสายสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล ความบริสุทธิ์เป็นคุณธรรมทางศีลธรรม เป็นพระพรของพระเป็นเจ้า เป็นพระหรรษทานและผลของพระจิตเจ้า