บุตรมีหน้าที่ต่อบิดามารดาอย่างไร บิดามารดามีหน้าที่ต่อบุตรอย่างไร

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

บุตรมีหน้าที่ต่อบิดามารดาอย่างไร (2214-2220, 2251)
1523บุตรจะต้องมีความเคารพนับถือ (ความศรัทธาฉันบุตร) ความกตัญญู การว่านอนสอนง่ายและการนบนอบเชื่อฟังต่อบิดามารดาของตน การกระทำดังนี้มีส่วนช่วยให้เกิดความสนิทสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างพี่น้อง

บุตรมีส่วนในความเจริญก้าวหน้าในความปรองดองและความศักดิ์สิทธิ์ของทุกชีวิตในครอบครัว ในยามที่บิดามารดาตกอยู่ในสถานภาพของความทุกข์ยากลำบาก เจ็บป่วย ว้าเหว่หรือชราภาพ บุตรที่เป็นผู้ใหญ่แล้วจะต้องให้ความช่วยเหลือพวกท่านทั้งในด้านศีลธรรมและด้านวัตถุ

บิดามารดามีหน้าที่ต่อบุตรอย่างไร (2221-2231)
ในคุณธรรมของการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเป็นบิดาของพระเป็นเจ้า บิดามารดามีหน้าที่เบื้องต้นต่อบุตรคือเป็นผู้รับผิดชอบต่อการอบรมศึกษาและเป็นผู้ประกาศความเชื่อคนแรกแก่บุตร พวกเขามีหน้าที่รักและเคารพต่อบุตรในฐานะบุคคล และในฐานะบุตรของพระเป็นเจ้า จัดหาสิ่งของตามความต้องการทั้งในด้านวัตถุและในด้านจิตใจเท่าที่สามารถ เลือกโรงเรียนที่เหมาะสมให้แก่บุตร ให้ความช่วยเหลือแก่พวกเขาด้วยคำแนะนำที่รอบคอบในการเลือกอาชีพ และสถานภาพของชีวิต เป็นพิเศษพวกเขามีพันธกิจในการอบรมสั่งสอนบรรดาบุตรเรื่องความเชื่อของคริสตัง