มนุษย์ถวายคารวกิจแด่พระเป็นเจ้าในความจริงและในความเป็นอิสระตามสิทธิของตนได้อย่างไร

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

มนุษย์ถวายคารวกิจแด่พระเป็นเจ้าในความจริงและในความเป็นอิสระตามสิทธิของตนได้อย่างไร (2104-2109, 2137)
มนุษย์แต่ละคนมีสิทธิและหน้าที่ด้านศีลธรรมที่จะแสวงหาความจริง โดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวกับพระเป็นเจ้าและพระศาสนจักรของพระองค์ เมื่อได้รู้จักแล้วก็จะรับและรักษาไว้อย่างซื่อสัตย์ด้วยการถวายคารวกิจที่ถูกต้องแท้จริงแด่พระเป็นเจ้า

ในขณะเดียวกัน ศักดิ์ศรีของมนุษย์เรียกร้องในเรื่องเกี่ยวกับศาสนาที่ว่า ไม่มีใครสามารถถูกบังคับให้กระทำอะไรที่ขัดกับมโนธรรมของตน หรือขัดขวางมิให้ปฏิบัติตามมโนธรรมภายในขอบเขตอันยุติธรรมต่อคำสั่งของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการส่วนตัวหรือในที่ชุมชน ไม่ว่าจะในรูปแบบของปัจเจกบุคคลหรือหมู่คณะกับผู้อื่น