พระพรต่างๆ ของพระจิตเจ้าคืออะไร

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

พระพรต่างๆ ของพระจิตเจ้าคืออะไร (1830-1831, 1845)
พระพรต่างๆ ของพระจิตเจ้าคือความประสงค์ถาวรที่กระทำให้เราว่านอนสอนง่าย พร้อมที่จะนอบน้อมกระทำตามการดลใจของพระเป็นเจ้า มีอยู่เจ็ดประการคือ พระดำริ (wisdom) สติปัญญา (understanding)   ความคิดอ่าน (counsel)  ความเข้มแข็ง (fortitude) ความรู้ (Knowledge) ความศรัทธา (Piety) และความยำเกรงพระเจ้า (fear of the Lord)

ผลของพระจิตเจ้ามีอะไรบ้าง (1832)
ผลของพระจิตเจ้าคือความสมบูรณ์ที่ถูกหล่อหลอมขึ้นภายในตัวเรา เป็นผลิตผลแรกของสิริมงคลนิรันดร ตามธรรมประเพณีของพระศาสนจักรนั้นมีสิบสองประการ ได้แก่ ความรัก (charity) ความชื่นชม (joy) ความสงบ (peace) ความอดทน (patience) ความเมตตา (kindness) ความดี (goodness) ความมีใจเอื้อเฟื้อ (generosity) ความอ่อนโยน (gentleness) ความซื่อสัตย์ (faithfulness) ความถ่อมตัว (modesty) การรู้จักควบคุมตนเอง (self-control) และความบริสุทธิ์ (chastity) (กท 5:22-23, Vulgate)