เสรีภาพคืออะไร

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

เสรีภาพคืออะไร (1730-1733, 1743-1744)
คืออำนาจที่พระเป็นเจ้าประทานให้แก่มนุษย์ที่จะกระทำหรือไม่กระทำสิ่งนี้หรือสิ่งนั้น ที่จะดำเนินกิจกรรมอิสระด้วยความรับผิดชอบของตนเอง เสรีภาพเป็นการกระทำของมนุษย์ ยิ่งทำดีมากเท่าไร ก็ยิ่งเป็นอิสระมากขึ้นเท่านั้น เสรีภาพจะบรรลุความสมบูรณ์ต่อเมื่อมุ่งไปหาพระเป็นเจ้า องค์ความดีสูงสุดและองค์แห่งความบรมสุขของเรา

เสรีภาพยังหมายถึงศักยภาพในการเลือกระหว่างความดีและความชั่ว การเลือกความชั่วเป็นการใช้เสรีภาพในทางที่ผิด ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นทาสของบาป