เหตุใดความสุขแท้จริง (บรมสุข) จึงมีความสำคัญสำหรับเรา (1716-1717, 1725-1726)
ความสุขแท้จริงเป็นศูนย์กลางการเทศน์สอนของพระเยซูเจ้า ที่ ตักเตือนและนำเอาคำมั่นสัญญาของพระเป็นเจ้าที่ได้ทรงเริ่มกระทำไว้กับอับราฮัมไปสู่ความสมบูรณ์ ความบรมสุขนั้นวาดภาพพระพักตร์ของพระเยซูเจ้า ทำให้เอกลักษณ์ชีวิตคริสตชนสมบูรณ์และเปิดเผยให้มนุษย์เห็นเป้าหมายสุดท้ายของการกระทำของเขา คือ ความบรมสุขนิรันดร