สิ่งคล้ายศีลคืออะไร

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

สิ่งคล้ายศีลคืออะไร (1667-1672, 1677-1678)
เป็นเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ที่พระศาสนจักรตั้งขึ้น เพื่อทำให้สภาพแวดล้อมของชีวิตศักดิ์สิทธิ์ไปได้ สิ่งคล้ายศีลเหล่านี้ประกอบด้วยการภาวนา ตามด้วยเครื่องหมายกางเขนและเครื่องหมายอื่นๆ ในบรรดาสิ่งคล้ายศีลที่สำคัญ เช่น การอวยพรซึ่งเป็นการสรรเสริญพระเป็นเจ้า บทภาวนาเพื่อขอพระพรต่างๆ   การเจิมถวายบุคคลและการอุทิศสิ่งของเพื่อเป็นคารวกิจแด่พระเป็นเจ้า