เมื่อคู่สมรสคนใดคนหนึ่งไม่เป็นคาทอลิกจะต้องทำอย่างไร

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

เมื่อคู่สมรสคนใดคนหนึ่งไม่เป็นคาทอลิกจะต้องทำอย่างไร (1633-1637)
เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย การแต่งงานที่ผสมผสาน (ระหว่างคาทอลิกและผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปที่ไม่ใช่คาทอลิก) จะต้องขออนุญาตจากผู้มีอำนาจในพระศาสนจักร ในกรณีการแต่งงานต่างฝ่ายต่างถือ (ระหว่างคาทอลิกกับผู้ที่ไม่ได้รับศีลล้างบาป) เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายจำเป็นจะต้องขอข้อยกเว้น 

ที่ขาดมิได้ทั้งสองกรณีคือคู่สมรสจะต้องยอมรับเป้าหมายและคุณลักษณะที่ขาดมิได้ของการแต่งงาน จำเป็นที่ฝ่ายที่เป็นคาทอลิกจะต้องสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่คริสตชน รักษาความเชื่อของตนพร้อมกับคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้ขณะรับศีลล้างบาป พร้อมกับการอบรมเลี้ยงดูบุตรตามแบบคาทอลิก โดยคู่สมรสจะต้องรับรู้ด้วย