พระคริสตเจ้าทรงประทานสิ่งใหม่ใดแก่ศีลสมรส

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

พระคริสตเจ้าทรงประทานสิ่งใหม่ใดแก่ศีลสมรส  (1612-1617, 1661)
พระเยซูคริสตเจ้ามิได้ทรงเพียงฟื้นฟูระเบียบแรกเริ่มเกี่ยวกับการแต่งงานเท่านั้น แต่พระองค์ทรงยกศักดิ์ศรีศีลศักดิ์สิทธิ์ได้ประทานพระหรรษทานพิเศษเพื่อจะดำเนินชีวิตการแต่งงาน เป็นเครื่องหมายของความรักแบบคู่สมรสของพระองค์กับพระศาสนจักร “สามีจงรักภรรยาดังที่พระคริสตเจ้าทรงรักพระศาสนจักร” (อฟ 5:25)