พระเยซูเจ้าประทับอยู่ในศีลมหาสนิทอย่างไร

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

พระเยซูเจ้าประทับอยู่ในศีลมหาสนิทอย่างไร (1373-1375, 1413)
พระเยซูคริสตเจ้าประทับอยู่ในศีลมหาสนิทในรูปแบบจำเพาะและไม่อาจจะเปรียบเทียบได้ เป็นการประทับอยู่ในลักษณะที่แท้จริง ตัวจริงและเป็นสารัตถะ คือ พระกาย  พระโลหิต  พร้อมกับพระวิญญาณและพระเทวภาพของพระองค์ จึงเป็นการประทับอยู่แบบศีลศักดิ์สิทธิ์

นั่นก็คือภายใต้รูปปรากฏของปังและเหล้าองุ่น พระคริสตเจ้าทั้งครบ พระเป็นเจ้าและมนุษย์