พระศาสนจักรประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์บนแผ่นดินนี้อย่างไร

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

พระศาสนจักรประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์บนแผ่นดินนี้อย่างไร (1140-1144, 1188)
พระศาสนจักรประกอบพิธีกรรมบนแผ่นดินนี้ในฐานะประชากรสงฆ์ ซึ่งแต่ละคนก็กระทำตามหน้าที่ของตน ในการเป็นหนึ่งเดียวกับพระจิต ผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปแล้วทุกคนร่วมกันถวายเครื่องบูชาฝ่ายจิต ศาสนบริกรที่ได้รับศีลบวชประกอบพิธีกรรมตามศีลบวชที่ได้รับเพื่อรับใช้สมาชิกทุกคนของพระศาสนจักร บรรดาพระสังฆราชและพระสงฆ์กระทำในพระบุคคลของพระคริสตเจ้าผู้เป็นศีรษะ